Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Besluitenlijst Raad 13 november 2015

Datum: 13-11-2015Tijd: 13:30 - 18:00Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Besluitenlijst Raad 13 november 2015

Datum: 13-11-2015
Tijd: 13:30 - 18:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist:

Besluitenlijst

Agenda-
punt
Griffie-
nummer
OmschrijvingBesluit
1   Opening  
2   Spreekrecht in de raad Mw. Agteresch van Parkgebouw Rijssen heeft ingesproken
3   Vaststellen agenda

De agenda is ongewijzigd vastgesteld

4 2015-0094 Raadsbesluit toelating en beëdiging raadslid

De heer R.W. Meijerink is beëdigd en heeft de eed afgelegd

5   Vragenuur Er zijn geen vragen gesteld
6  

Verslag 24 september 2015
Besluitenlijst raad 24 september 2015

Het verslag en de besluitenlijst zijn ongewijzigd vastgesteld

7   Actiepuntenlijst De actiepuntenlijst is besproken
8   Raadsbesluit ingekomen stukken

Aangenomen
Het college zegt toe met een voorstel te komen mbt brief nr. 40

9 2015-0072

Raadsbesluit gedragscode integriteit dagelijkse bestuurders en volksvertegenwoordigers

Bijlage 1 bij raadsbesluit nr. 2015-0072
Bijlage 2 bij raadsbesluit nr. 2015-0072

Aangenomen
 10 2015-0074A

Raadsbesluit A, GR Regio Twente

Aangenomen

   

Amendement GB, radenadviescommissie

Verworpen, tegen 14 (CDA, CU, PvdA, VVD, LL, D66) en 10 voor (SGP, GB)
  2015-0074B

Raadsbesluit B, GR Twentebedrijf 

Aangenomen, 17 voor, 7 tegen

   

Motie GB, Twentebedrijf

Ingetrokken

   

Motie CDA, CU, D66, Twentebedrijf

Aangenomen, voor 20 (SGP, CDA, CU, VVD, LL, D66)

11 2015-0077 Raadsbesluit Sportvisie 
Sportvisie 2015-2018

Aangenomen

    Amendement D66, Sportvisie, Zwembaden  Ingetrokken
12 2015-0088 Raadsbesluit vaststellen najaarsnota 2015 Aangenomen

13 2015-0073

Raadsbesluit vaststellen programmabegroting 2016

Programmabegroting 2016 
Erratum begroting tabellen programma 5

Aangenomen
    Amendement PvdA, D66, verlaging OZB tarief  Verworpen, tegen 20 (SGP, CDA, CU, GB, LL), voor 4 (PvdA, VVD, D66)
    Amendement, CU, SGP, CDA, GB, LL, verlaging OZB tarief Aangenomen, voor 23 (SGP, CDA, CU, GB, VVD, LL, D66), tegen 1 (PvdA)
    Amendement CDA, LL, versneld reserveren voor een zwembad Aangenomen, voor 21 (SGP, CDA, CU, GB, LL, dhr. Noordam), tegen 3 (PvdA, D66, mevrouw Deijk)
    Motie VVD, CU, D66, verkeersonveilige situaties Unaniem aangenomen
14 2015-0078 Raadsbesluit krediet voor aanleg glasvezel in het buitengebied, fase 2 Aangenomen
  2015-0078A Raadsbesluit bekrachtigen geheimhouding Aangenomen, 23 stemmen voor en 1 stem tegen
15 2015-0093 Raadsbesluit begrotingswijzigingen Aangenomen
16   Sluiting  
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous