Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Besluitenlijst Raad 14 juli 2016 (19:30)

Datum: 14-07-2016Tijd: 19:30 - 21:35Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Besluitenlijst Raad 14 juli 2016 (19:30)

Datum: 14-07-2016
Tijd: 19:30 - 21:35
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: W.J.C. Knopper
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam

Besluitenlijst

Agenda-
punt
Griffie-
nummer
OmschrijvingBesluit
1   Opening  
2   Spreekrecht burgers De heer De Gram en de heer Hartkamp spreken in op agendapunt 18.
3 2016-0058 Raadsbesluit benoeming griffier gemeente Rijssen-Holten Aangenomen schriftelijke stemming
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
4   Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
5   Vragenuur Er worden geen vragen gesteld.
6   Notulen van de raad van 2 juni 2016
Bijlage 1 bij verslag 2 juni 2016
Bijlage 2 bij verslag 2 juni 2016 
Aangenomen
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
    Besluitenlijst 2 juni 2016 Aangenomen
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
7   Actiepuntenlijst Actiepunt 2016-03 (inz afsluiting Holterbergweg) is beantwoord.
8   Ingekomen stukken - mededelingen Mededeling dat burgemeester en gemeentesecretaris in week 29 enkele dagen naar Winterberg gaan in het kader van de jumelage.
    Raadsbesluit ingekomen stukken Aangenomen
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
9 2016-0052 Raadsbesluit Rijssen-Holten WERKT
Uitvoeringsprogramma Rijssen-Holten WERKT
Aangenomen
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
10 2015-0101 Raadsbesluit vaststellen koersdocument transformatie in het sociaal domein
Koersdocument
Aangenomen
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
11 2015-0104 Raadsbesluit benoeming leden raad van toezicht Stichting Waerdenborch Aangenomen
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
12 2016-0044 Raadsbesluit vaststelling nieuwe gemeentelijke regelgeving voor kabels en leidingen 
Algemene Verordening ondergrondse infrastructuur gem. Rijssen-Holten 2016
Toelichting
Aangenomen
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
13 2016-0048 Raadsbesluit vaststellen ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Holten, Landuwerweg Aangenomen 
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
14 2016-0035 Raadsbesluit vaststellen bestemmingsplan Kern Rijssen, Esstraat 36-38 Aangenomen 
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
15 2016-0059 Instemmen met de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2015
Jaarrekening boekjaar 2015 
Verklaring van overlegging jaarrekening 2015
Begrotingswijziging nr. 26
Aangenomen 
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
16 2016-0024 Raadsbesluit vaststellen Duurzaamheidsvisie 2016-2019
Duurzaamheidsvisie Rijssen-Holten Deel 1
Duurzaamheidsvisie Rijssen-Holten Deel 2
Aangenomen 
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
17 2016-0040 Raadsbesluit vernieuwing en uitbreiding fietsstallingen NS- en busstation Rijssen
Begrotingswijziging nr. 23
Aangenomen
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
18 2016-0047 Raadsvoorstel tot voornemen afwijkende vaststelling ontwerp Wegenlegger naar aanleiding van ingediende zienswijzen.(Aanstoot) Aangehouden tot een volgende raadsvergadering
Het voorstel wordt opnieuw besproken in het college. Er wordt een juridische toets uitgevoerd.
19 2016-0053 Raadsbesluit begrotingswijzigingen juli 2016
Begrotingswijziging nr. 24
Aangenomen zonder hoofdelijke stemming
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
20   Bespreken brief college van 1 juli 2016 over stand van zaken noodopvang  
21   Sluiting  
       
       
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous