Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Besluitenlijst raad 17 december 2015

Datum: 17-12-2015Tijd: 19:30 - 22:45Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Besluitenlijst raad 17 december 2015

Datum: 17-12-2015
Tijd: 19:30 - 22:45
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Besluitenlijst

Agenda-
punt
Griffie-
nummer
OmschrijvingBesluit
1   Opening  
2   Spreekrecht burgers  
3   Vaststellen agenda Agendapunt 9 is, op verzoek van de VVD, een bespreekstuk geworden.
Agendapunt 21 is, op verzoek van het college, toegevoegd aan de agenda.
4   Vragenuur De VVD heeft vragen gesteld over de lichtmast die onder stroom stond.
D66 heeft vragen gesteld over het dossier Borkent.
5   Notulen 13 november 2015
Besluitenlijst 13 november 2015
Het verslag en de besluitenlijst zijn ongewijzigd vastgesteld.
6   Actiepuntenlijst Actiepunten 2014-02 en 2014-03 worden van de actiepuntenlijst verwijderd.
7 2015-0098 Lijst ingekomen stukken raad
17 december 2015
Aangenomen
8 2015-0087 Raadsbesluit gunning aanbesteding accountantsdiensten periode 2016-2019  Aangenomen

    Bekrachtiging geheimhouding agendapunt 8 aanbesteding accountantsdiensten Aangenomen

9 2015-0097 Raadsbesluit belastingvoorstellen 2016 Aangenomen
  2015-0097/1 Onroerendezaakbelastingen 2016  
  2015-0097/2 Legesverordening 2016
Legesverordening 2016 tarieventabel
 
  2015-0097/3 Verordening marktgelden 2016   
  2015-0097/4 Verordening rioolheffing 2016   
  2015-0097/5 Verordening reinigingsheffingen 2016  
  2015-0097/6 Verordening hondenbelasting 2016  
  2015-0097/7 Verordening toeristenbelasting 2016  
  2015-0097/8 Verordening forensenbelasting 2016  
  2015-0097/9 Verordening lijkbezorgingsrechten 2016  
  2015-0097/10 Verordening reclamebelasting 2016  
10 2015-0080 Raadsbesluit ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Holten, speelboerderij Landuwerweg' niet verder in procedure brengen Aangenomen

11 2015-0096 Raadsbesluit ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Holten, Beumersteeg 1 en Maneschijnsweg ongenummerd' niet verder in procedure brengen Aangenomen

12 2015-0086 Raadsbesluit aanpassen GR Stadsbank Oost Nederland Aangenomen

13 2015-0081 Raadsbesluit Adviesraad Sociaal Domein Aangenomen
14 2015-0089 Raadsbesluit ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan t.b.v. belevingspad en fietspad Holterenk Aangenomen

15 2015-0092 Raadsbesluit afvalinzameling 2017-2020 Aangenomen
    Motie CDA, tarieven extra container GFT en of PMD Aangenomen 
voor 23 (SGP, CDA, CU, GB, VVD, LL, D66)
tegen 2 (PvdA)
    Motie CDA, extra container doelgroepen  Verworpen
tegen 20 (SGP, CU, GB, PvdA, VVD, LL, D66)
voor 5 (CDA)
    Motie CDA, ophalen oud papier Unaniem aangenomen
    Motie SGP, iedereen dient afval te scheiden Aangenomen
voor 22 (SGP, CDA, CU, PvdA, VVD, LL, D66)
tegen 3 (GB)
16 2015-0095 Raadsbesluit nota reserves en voorzieningen 2015 Gewijzigd aangenomen

    Amendement SGP, aanpassing bodem en plafond egalisatiereserve afval Unaniem aangenomen
17 2015-0090 Raadsbesluit vaststellen visiedocument 'Cliëntondersteuning in Rijssen-Holten'  Aangenomen

    Motie CDA, cliëntondersteuning Unaniem aangenomen
18 2015-0100 Raadsbesluit herziening gemeenschappelijke regeling SOWECO  Aangenomen

19 2015-0109 Raadsbesluit rapport Rekenkamer over externe communicatie Aangenomen

    Rapport Rekenkamer over externe communicatie  
20 2015-0108 Raadsbesluit begrotingswijzigingen december 2015 Aangenomen

21   Brief opvang en huisvesting van vergunninghouders De raad kan zich vinden in de lijn die het college voornemens is te volgen.
    Raadsbesluit bekrachtiging geheimhouding bijlage brief opvang en huisvesting vluchtelingen Aangenomen
22   Sluiting  
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous