Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Besluitenlijst Raad 18 december 2014

Datum: 18-12-2014Tijd: 19:30 - 22:30Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Besluitenlijst Raad 18 december 2014

Datum: 18-12-2014
Tijd: 19:30 - 22:30
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert

Besluitenlijst

Agen-da-
punt
Besluit-
nummer
OmschrijvingBesluit
1   Opening  
2  

Spreekrecht in de raad

De heer R.M.C. de la Haye spreekt in over agendapunt 19.

De heer O. Meijer spreekt in over agendapunt 21.

 
3   Vaststellen agenda Gewijzigd vastgesteld
4  

Vragenuur

De ChristenUnie stelt vragen over geluidschermen Rijssen.

Lokaal Liberaal stelt vragen over de Lichtjesavond.

De VVD stelt vragen over zwemlessen op zondag.

 
5   Notulen 30 oktober 2014 (pdf) Ongewijzigd vastgesteld

    Besluitenlijst 30-10-2014 (pdf)
Ongewijzigd vastgesteld
    Notulen 7 november 2014 (pdf) Ongewijzigd vastgesteld
    Besluitenlijst 7 november 2014 (pdf) Ongewijzigd vastgesteld
6   Actiepuntenlijst raad 18 december 2014 (pdf) Voor kennisgeving aangenomen
7 2014-0021 Raadsbesluit ingekomen stukken (pdf) Aangenomen
       
8 2014-0050

Raadsbesluit Integraal Veiligheidsprogramma 2014-2016 (pdf)

Integraal Veiligheidsprogramma Rijssen-Holten 2014-2016 (pdf)

Aangenomen
9 2014-0068

Raadsbesluit aanpassen reglement commissie bezwaarschriften Rijssen-Holten 2010 (pdf)

Reglement commissie bezwaarschriften Rijssen-Holten 2014 (pdf)

Aangenomen
10 2014-0069

Raadsbesluit verordening rechtsp. wethouders, raads- en commissieleden (pdf)

Verordening rechtspos. wethouders, raads en commissieleden 2015 (pdf)

Aangenomen
11 2014-0076 Raadsbesluit vaststellen najaaarsnota 2014 (pdf) Aangenomen
12 2014-0059 Raadsbesluit leden Raad van Toezicht St. ROOS (pdf) Aangenomen
13 2014-0073

Raadsbesluit wijziging verordening mat.fin. gelijkstelling onderwijs (pdf)

Aangenomen
14 2014-0077

Raadsbesluit vaststellen beleidsplan Participatiewet (pdf)

Beleidsnota Participatiewet Rijssen-Holten (pdf)

Aangenomen
       
15 2014-0078 Raadsbesluit benoeming J. van Veen als commissielid D66 (pdf)

Aangenomen

De heer J. van Veen heeft de belofte afgelegd

16 2014-0086 Raadsbesluit benoeming plv. griffier (pdf) Aangenomen 
17 2014-0081 Raadsbesluit benoeming leden comm. Grondbeleid (pdf) Aangenomen
18 2014-0080

Raadsbesluit wijzigingen nav Participatiewet en Wet maatregelen WWB (pdf)

1. Verordening maatregelen en boeten WWB Bbz (pdf)

2. Verordening individuele inkomenstoeslag studietoeslag (pdf)

3. Verordening cliëntenparticipatie WWB Wsw (pdf)

4. Verordening tegenprestatie Participatiewet (pdf)

5. Verordening bijdrageregelingen bijz. bijstand (pdf)

Aangenomen

Amendement VVD, PvdA, D66, Verordening bijdrageregeling bijz. bijstand (pdf)

Het amendement is ingetrokken

Motie VVD, PvdA, D66, Verordening bijdrageregeling bijz. bijstand (pdf)

De motie is unaniem aangenomen

 

19 2014-0074

Raadsbesluit krediet verbindingsroute Kalfstermansweide Dorpsstraat (pdf)

Aangenomen. Tegen het voorstel hebben gestemd de fracties van PvdA, VVD en D66.
20 2014-0075

Raadsbesluit belastingvoorstellen (pdf)

1. Verordening onroerendezaakbelastingen 2015 (pdf)

2. Legesverordening (pdf)

2a, tarievenlijst legesverordening (pdf)

3. Verordening marktgelden (pdf)

4. Verordening rioolheffing 2015 (pdf)

5.Verordening reinigingsrechten 2015 (pdf)

6. Verordening hondenbelasting (pdf)

7. Verordening toeristenbelasting (pdf)

8. Verordening forensenbelasting 2015 (pdf)

9. Verordening lijkbezorgingsrechten 2015 (pdf)

9a. Bijlage bij Verordening lijkbezorgingsrechten 2015(pdf)

10. Verordening reclamebelasting 2015 (pdf)

10a. Bijlagen bij raadsbesluit (pdf)

 

Aangenomen. Tegen het voorstel hebben gestemd de fracties van PvdA, VVD en D66.

21 2014-0070

Raadsbesluit gedeeltelijk vaststellen bp. Beumersteeg 1 en Maneschijnsweg ong. (pdf)

Zienswijzennota (pdf)

Bp. Buitengebied Holten, Beumersteeg 1 en Maneschijnsweg ong (pdf)

Aangenomen
22 2014-0085

Vaststellen Rekenkamerrapport 2014 Samenwerken in Twente

Rekenkamerrapport Samenwerken in Twente 2014 (pdf)

Aanbiedingsbrief aan gemeenteraad rekenkamerrapport Samenwerken in Twente (pdf)

Aangenomen
23 2014-0083 Raadsbesluit begrotingswijzigingen (pdf)
Aangenomen
23a  

Moties 'Vreemd aan de orde van de dag"

Motie 1, Vreemd aan de orde van de dag, handhaving vuurwerkvrije zones (pdf)

Motie 2, Vreemd aan de orde van de dag, uitvoering project Snippergroen (pdf)

Motie 1 is ingetrokken

Motie 2 is unaniem aangenomen

24   Sluiting  
       
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous