Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Besluitenlijst Raad 21 maart 2016, 19:30 uur. Dialectraad

Datum: 21-03-2016Tijd: 19:30 - 21:15Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Besluitenlijst Raad 21 maart 2016, 19:30 uur. Dialectraad

Datum: 21-03-2016
Tijd: 19:30 - 21:15
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: W.J.C. Knopper
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Besluitenlijst

Agenda-
punt
Griffie-
nummer
OmschrijvingBesluit
1   Opening  
2   Spreekrecht burgers  
3   Vaststellen agenda Er is een motie 'vreemd aan de orde van de dag' aangekondigd door de fractie van D66. Deze wordt behandeld voor agendapunt 11.
4  

Vragenuur
De heer Klein Velderman van de fractie van D66 heeft aangekondigd vragen te stellen tijdens het vragenuur.

De onderwerpen waarover vragen gesteld worden, zijn niet binnen de afgesproken termijn ingediend en worden niet behandeld. 
De heer Klein Velderman dient in plaats hiervan moties 'vreemd aan de orde van de dag' in.

5   Notulen raad 28 januari 2016 Aangenomen.
Vastgesteld inclusief een tekstuele wijziging op het verslag van 28 januari 2016 op verzoek van mevr. Riezebos van de fractie van de ChristenUnie
    Besluitenlijst 28 januari 2016 Aangenomen.
6  
Actiepuntenljjst raad

Actiepunt 2015-02: Het onderwerp wordt behandeld in de commissie ABZM. 
Actiepunt 2015-01: Het punt blijft staan.

7   Lijst ingekomen stukken Aangenomen
8 2016-0012 Raadsbesluit Vaststellen verordening leerlingenvervoer 2016

Verordening Leerlingenvervoer Rijssen-Holten 2016
Aangenomen
9 2016-0007 Raadsbesluit Ongewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Opbroek, geluidscontour Cattelaar  Aangenomen
10 2015-0106 Raadsbesluit wijziging grens bebouwde kom
Kaart 
Aangenomen 
   
Motie D66, motie van treurnis

Verworpen na hoofdelijke stemming:
1 stem voor (de heer H. Klein Velderman)

    Motie vreemd aan de orde van de dag, D66: Zondagsopenstelling  De motie is ingetrokken
   

Motie vreemd aan de orde van de dag, D66, Stokmansveld 


De motie is ingetrokken
   

Motie vreemd aan de orde van de dag, D66: stembureaus


De motie is ingetrokken
11   Sluiting  
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous