Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Besluitenlijst Raad 22 december 2016

Datum: 22-12-2016Tijd: 19:30 - 21:00Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Besluitenlijst Raad 22 december 2016

Datum: 22-12-2016
Tijd: 19:30 - 21:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Besluitenlijst

Agenda-
punt
Griffie-
nummer
OmschrijvingBesluit
1   Opening  
2   Spreekrecht burgers De inspreker die zich gemeld had was ziek.
3   Vaststellen agenda De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
Toegevoegd is agendapunt 17 m.b.t. een motie vreemd aan de orde van de dag.
4   Vragenuur Er zijn geen vragen gesteld.
5   Notulen van de raad van
27 oktober 2016
Vastgesteld 
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
    Besluitenlijst van de raad van 27-10-2016 Vastgesteld
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
    Notulen van de raad van
11 november 2016
Vastgesteld
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
    Besluitenlijst van de raad van 11 november 2016 Vastgesteld
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
6   Actiepuntenlijst (er zijn geen actiepunten)  
2016-
0077
Lijst ingekomen stukken van 22-12-2016 Vastgesteld
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
8 2016-0087 Raadsbesluit belastingvoorstellen 2016 Aangenomen
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
9 2016-0080 Raadsbesluit Agenda van Twente  Aangenomen
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
10 2016-0085 Raadsbesluit 5e wijziging
APV 2010
Aangenomen
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
11 2016-0086 Raadsbesluit (her)benoeming leden RvT Stichting ROOS Aangenomen
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
12 2016-0036 Raadbesluit vaststellen bestemmingsplan Bedrijventerrein Rijssen, herontwikkeling Molendijk Noord Aangenomen
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
13 2016-0089

Raadsbesluit voorbereidingskrediet
Het Opbroek fase 2 

Aangenomen
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
14 2016-0088 Raadsbesluit vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wonen Rijssen, Enterstraat 124 Aangenomen
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
15 2016-0091 Raadsbesluit rekenkameronderzoek Ondernemend Rijssen-Holten Aangenomen
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
16 2016-0081 Raadsbesluit tot voornemen afwijkende vaststelling ontwerp Wegenlegger Aangenomen
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
De fracties van de SGP, VVD Lokaal en mw. Riezebos worden geacht tegen de opname van het Eikenpad op de Wegenlegger te hebben gestemd.
    Amendement VVD Lokaal inzake de wegenlegger Verworpen na hoofdelijke stemming.
11 stemmen voor (SGP, VVD-Lokaal, mw. Riezebos) en
13 stemmen tegen (CDA, CU, D66, GB en PvdA)
    Amendement CDA, PvdA, D66 inzake de wegenlegger Unaniem aangenomen
17   Motie vreemd aan de orde van de dag CDA, CU inzake Kwaliteitstoezicht Aangenomen
23 stemmen voor en
1 stem tegen (D66)
18   Sluiting  
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous