Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Besluitenlijst Raad 23 mei 2017 (19:30)

Datum: 23-05-2017Tijd: 19:30 - 21:00Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Besluitenlijst Raad 23 mei 2017 (19:30)

Datum: 23-05-2017
Tijd: 19:30 - 21:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: R.A. Habing
Notulist: G.B. Aanstoot - Stam

Besluitenlijst

Agenda-
punt
Griffie-
nummer
OmschrijvingBesluit
1   Opening  

2   Spreekrecht burgers in de raad Geen aanmeldingen ontvangen

3   Vaststellen agenda De aangekondigde moties vreemd aan de orde van de dag worden als agendapunt 22 behandeld. De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

4   Vragenuur Er zijn geen vragen ingediend.

5   Notulen van de raad van 20 april 2017 Vastgesteld.
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.

    Besluitenlijst raad 20 april 2017 Vastgesteld.
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.

6 2017-0048 Lijst ingekomen stukken raad 23 mei 2017 Aangenomen.
De fractie van VVD Lokaal heeft het college verzocht de raad te informeren over de beantwoording van de stukken 12 en 13 voordat de betrokkenen worden geinformeerd.

7 2017-0045 Raadsbesluit benoeming mevrouw Schreurs tot lid Raad van Toezicht Stichting Waerdenborch Aangenomen.
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.

8 2017-0044 Raadsbesluit tijdelijk formatie Sociaal Domein
Begrotingswijziging nr. 16, Tijdelijke formatie Sociaal Domein
Aangenomen.
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.

9 2017-0028 Raadsbesluit Plan van nieuwe basisscholen 2018-2021  Aangenomen.
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
10 2017-0052 Raadsbesluit Bestuursopdracht Organiseren huishoudelijke ondersteuning als algemene voorziening
Begrotingswijziging nr. 17, Organiseren huishoudelijke ondersteuning als algemene voorziening

Aangenomen.
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
11 2017-0050 Raadsbesluit Locatie voor de Schaats- en skeelervereniging Rijssen Aangenomen.
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.

12 2017-0047 Raadsbesluit Vaststellen bestemmingsplan Wonen Holten, Larenseweg 60-62  Aangenomen.
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.

13 2017-0057 Raadsbesluit toestemming verlenen tot het aangaan van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente Aangenomen.
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.

14 2017-0025 Raadsbesluit Actualisatie kosten update LTVV
Bijlage, Uitvoeringsprogramma update LTVV en Fietsvisie en prioritering projecten
Bijlage, Globale kostenraming verkeersmaatregelen Rijssen
Begrotingswijziging nr. 13, Uitwerken plannen update LTVV prioriteit 2 en 3
Collegevoorstel 17 maart 2015


Aangenomen.
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
15 2017-0041 Raadsbesluit Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Holten, Oude Deventerweg  Aangenomen.
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.

16 2017-0003 Raadsbesluit vaststellen grenzen bebouwde kommen Wet Natuurbescherming
Bijlage, kaart Kernen Holten en Dijkerhoek
Bijlage, kaart Kern Rijssen

Aangenomen.
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
17 2017-0004 Raadsbesluit Vaststellen Kapverordening
Bijlage Kapverordening 2017
Kaart waardevolle en monumentale bomen Holten en Dijkerhoek
Kaart waardevolle en monumentale bomen Rijssen, april 2017
Lijst behorend bij kaart met waardevolle boombeplanting april 2017

Aangenomen.
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
18 2017-0018 Raadsbesluit Voorbereidingsbesluit houtopstanden buiten de bebouwde kom Wet natuurbescherming
Bijlage, Voorbereidingsbesluit, regels en toelichting
Kaart voorbereidingsbesluit kappen buiten bebouwde kom Wet Natuurbescherming

Aangenomen.
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
19 2016-0082 Raadsbesluit Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Rijssen, herontwikkeling Lichtenbergerweg 6a en 8, ongewijzigd vaststellen Aangenomen.
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.

20 2017-0049 Raadsbesluit Subsidieregeling gevelverfraaiing centrum Rijssen
Bijlage subsidieverordening gevelverfraaiing centrum Rijssen 2017
Aangenomen.
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.

21 2017-0035 Raadsbesluit Voorstel wijziging re-integratieverordening Participatiewet en verordening studietoeslag
Bijlage a,  Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Rijssen-Holten 2017
Bijlage b, Verordening individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag 

Aangenomen.
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
22a   Motie vreemd aan de orde van de dag, CDA, SGP, CU, VVD Lokaal: Politiebureau Rijssen Aanvaard: 23 stemmen voor (SGP, CDA, CU, GB, VVD Lokaal, PvdA) en 1 stem tegen (D66)

22b   Motie vreemd aan de orde van de dag, VVD Lokaal: veiligheid kruispunt Deventerweg/ Dijkerhoekseweg De motie is ingetrokken.


22c   Motie vreemd aan de orde van de dag, D66: Steun kleinere veehouders Verworpen: 23 stemmen tegen (SGP, CDA, CU, GB, VVD Lokaal, PvdA) en 1 stem voor (D66).

23   Sluiting  
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous