Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Besluitenlijst Raad 26 maart 2015 (19.30 uur), Dialectvergadering

Datum: 26-03-2015Tijd: 19:30 - 19:50Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Besluitenlijst Raad 26 maart 2015 (19.30 uur), Dialectvergadering

Datum: 26-03-2015
Tijd: 19:30 - 19:50
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam

Besluitenlijst

Besluitenlijst 26-03-2015

Agenda-
punt
Griffie-
nummer
OmschrijvingBesluit
1   Opening  
2   Inventarisatie spreekrecht  Geen insprekers.
3   Vaststellen agenda  Aan de agenda wordt als agendapunt 11a  een  motie  'vreemd aan de  orde van de  dag'  toegevoegd.
4   Vragenuur  Geen vragen.
5   Verslag raad 5 februari 2015  Ongewijzigd vastgesteld
    Getekende besluitenlijst  Ongewijzigd vastgesteld.
 6   Actiepuntenlijst  De actiepuntenlijst is besproken en voor  kennisgeving  aangenomen.
7  2015-009 Ingekomen stukken  Aangenomen.
8 2014-0089 Raadsbesluit aanwijzing lid algemeen bestuur Soweco  Aangenomen.
9 2015-0001 Raadsbesluit benoemen stadsbouwmeester  Aangenomen. De fractie van  Gemeentebelang  heeft een  stemverklaring  afgelegd.
10 2015-0003 Raadsbesluit vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Holten, rood voor rood, Pasmansweg 8  Aangenomen.
11 2015-0016 Raadsbesluit begrotingswijzigingen  Aangenomen.
 11a   Motie VVD 'vreemd aan de orde van de dag': Gecoordineerde aanpak na ernstige calamiteit A1  De motie is aangenomen met 23 stemmen  voor  (SGP, CDA, ChristenUnie,  Gemeentebelang, PvdA, VVD,  Lokaal  Liberaal)
12   Sluiting  
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous