Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Besluitenlijst Raad 28 januari 2016

Datum: 28-01-2016Tijd: 19:30 - 21:25Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Besluitenlijst Raad 28 januari 2016

Datum: 28-01-2016
Tijd: 19:30 - 21:25
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam

Besluitenlijst

Agenda-
punt
Griffie-
nummer
OmschrijvingBesluit
1   Opening  
2   Spreekrecht burgers  
3   Vaststellen agenda Agendapunt 9 is op advies van het college van de agenda afgehaald.
4   Vragenuur Het CDA heeft vragen gesteld over seniorenhuisvesting in Holten.
De VVD heeft vragen gesteld over
de publicatie van verkeersbesluiten. 
5   Notulen raad 17 december 2015
Besluitenlijst raad 17 december 2015
Het verslag en de besluitenlijst zijn ongewijzigd vastgesteld.
  Actiepuntenlijst Actiepunt 2015-03 (besluitvorming krediet transportleiding
Vletgaarsmaten) wordt van de actiepuntenlijst afgevoerd.
7 2015-0111 Lijst ingekomen stukken raad 28 januari 2016 Aangenomen
8 2015-0079 Raadsbesluit Onttrekken gedeelte Oude Veerweg aan het openbaar verkeer ingevolgde de Wegenwet Aangenomen
9 2015-0104 Raadsvoorstel Herbenoeming leden raad van toezicht Stichting Waerdenborch (Tijhof) Van de agenda afgevoerd
10 2015-0019 Raadsbesluit vaststellen Reglement van orde 2016
Reglement van orde raad
Aangenomen
11 2015-0117 Raadsbesluit vaststellen bestemmingsplan Wonen Rijssen, herontwikkeling Otje van Potje Aangenomen
Voor: 24 (SGP, CDA, CU, GB,PvdA,
VVD, LL)
Tegen: 1 (D66)

12 2015-0103 Raadsbesluit Algemene Subsidie Verordening gemeente Rijssen-Holten
Algemene Subsidie Verordening gemeente Rijssen-Holten

Aangenomen
(Amendementen aangenomen)

    Amendement CU, 8c winstoogmerk Algemene subsidieverordening Unaniem aangenomen
    Amendement CU, kan bepaling Algemene subsidieverordening Unaniem aangenomen
13 2016-0003 Raadsbesluit Begrotingswijzigingen

Begrotingswijzigingen:
Nr. 16, Pilot praktijkondersteuner Jeugd-GGZ
Nr. 19, Hypothecaire geldlening personeelslid
Nr. 20, Verlichting parallelweg N350 wegvak Rijssen-Holten

Aangenomen.
D66 wordt geacht gestemd te hebben tegen begrotingswijziging nr. 20. 

 

14 2016-0001 Raadsbesluit benoeming dhr. Van den Berg als commissielid voor de VVD Aangenomen
De heer Van den Berg heeft de eed afgelegd.
15 2016-0005 Raadsbesluit ontslag griffier en benoeming interim griffier gemeente Rijssen-Holten Aangenomen
Na schriftelijke stemming
(25 stemmen voor en 0 stemmen tegen) is de heer W.J.C. Knopper benoemd als griffier van de
gemeente Rijssen-Holten
16   Sluiting  
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous