Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Besluitenlijst Raad 30 maart 2017 (19:30) - dialect

Datum: 30-03-2017Tijd: 19:30 - 20:15Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Besluitenlijst Raad 30 maart 2017 (19:30) - dialect

Datum: 30-03-2017
Tijd: 19:30 - 20:15
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Besluitenlijst

Agenda-
punt
Griffie-
nummer
OmschrijvingBesluit
1   Opening  
2   Spreekrecht burgers Er zijn geen aanmeldingen ontvangen.
3   Vaststellen agenda De aangekondigde moties vreemd aan de orde worden als agendapunt 15 behandeld. De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.
4   Vragenuur De fractie van D66 heeft vragen gesteld over het 'on hold' zetten van de besluitvorming
over de plaatsing van de skeelerbaan op 
Het Opbroek.
De fractie van het CDA heeft vragen gesteld 
over Houtdorp en ontwikkeling locatie 2017
5   Notulen van 6 maart 2017 Vastgesteld.
25 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
    Besluitenlijst van 6 maart 2017 Vastgesteld.
25 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
6 2017-0023 Lijst ingekomen stukken raad
30 maart 2017
Vastgesteld.
25 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
7 2017-0036 Raadsbesluit bekrachtigen geheimhouding notitie advies waardebepaling Twence Holding BV Aangenomen
25 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
8 2017-0011 Raadsbesluit vaststellen financiële verordening 2017 Aangenomen
25 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
9 2017-0015 Raadsbesluit vaststellen integratienota Blijven=Meedoen in Rijssen-Holten 2017-2019

Integratienota Blijven=Meedoen Rijssen-Holten 2017-2019

Aangenomen
25 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
10 2017-0022 Raadsbesluit beschikbaar stellen krediet duurzaamheidslening Haarschoool Holten Aangenomen
25 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
11 2017-0013 Raadsbesluit beschikbaar stellen voorbereidingskrediet nieuwbouw zwembad

Resultaten/analyse inspiratie-sessies nieuwbouw zwembad
Aangenomen
24 stemmen voor en 1 stem tegen.
12 2016-0099 Raadsbesluit vaststellen verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Rijssen-Holten 2016 Aangenomen
25 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
13 2017-0014 Raadsbesluit aanmelding gemeentedekkende pilot Omgevingsplan Aangenomen
25 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
14 2017-0012 Raadsbesluit vaststellen bestemmingsplan Veegplan Wonen Rijssen Aangenomen
25 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
15   Moties vreemd aan de orde:
Motie kosten huishoudelijke
ondersteuning

Unaniem aanvaard
    Motie noodhulp Afrika Verworpen. 18 stemmen tegen (SGP, CDA, mw. J. Kuiper-Ruitenberg en de heer
W.J.M. Muller van GB, VVD Lokaal)
7 stemmen voor (CU, PvdA en de heer J. Beunk van GB)
16   Sluiting  
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous