Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie ABZM 1 december 2014

Datum: 01-12-2014 Tijd: 19:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie ABZM 1 december 2014

Datum: 01-12-2014
Tijd: 19:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: H.A.J. van de Vliert

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
Informatie over spreekrecht burgers
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de begrotingscommissie 23 oktober 2014
5Presentatie rekenkamerrapport Samenwerking in Twente
In 2014 heeft de Rekenkamer in overleg met het presidium een onderzoek uitgevoerd naar de verbonden partij Regio Twente. In deze commissievergadering presenteert de directeur rekenkamer de rapportage en licht hij de belangrijkste uitkomsten toe.
6Presentatie politie
De commissie ABZM nodigt de politie jaarlijks uit om terug te blikken op het afgelopen jaar en de prioriteiten voor het volgende jaar te bespreken. Deze lokale prioriteiten hebben een relatie met het volgende agendapunt: het Integrale Veiligheidsprogramma.
7Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsprogramma 2014-2016 (Hofland)
Het college stelt voor een Intergraal Veiligheidsprogramma 2014-2016 vast te stellen waarin de lokale uitgangspunten en doelen van het Integraal Veiligheidsbeleid staan benoemd voor 2015 en 2016.
8Raadsvoorstel Vaststellen najaarsnota 2014 (Beens)
Bij de evaluatie van de planning en controlcyclus is er voor gekozen te stoppen met een uitgebreide inhoudelijke najaarsnota en deze te beperken tot een financiële rapportage waarin de lopende budgetten worden bijgesteld. Gelet op het financiële karakter wordt deze najaarsnota alleen in de commissie ABZM geagendeerd, waarna besluitvorming plaatsvindt in de raad.
9Raadsvoorstel vaststellen belastingvoorstellen 2015 (Beens)
Op 7 november 2014 heeft de raad de begroting vastgesteld. Deze begroting is uitgewerkt in bijgaande belastingvoorstellen. Ten aanzien van de bouwleges was er bij de vaststelling van de Nota Kostprijzen en Tarieven nog geen duidelijkheid over de wijze om te komen tot een hogere kostendekkendheid; daar is nu een lijn in gekozen die is verwerkt in bijgaande voorstellen.
belastingvoorstellen 2015
10Raadsvoorstel aanpassen reglement commissie bezwaarschriften Rijssen-Holten 2010 (Hofland)
Vanaf 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor Begeleiding, Jeugdzorg en Participatie. Met dit voorstel wordt het reglement van de bezwaarschriftencommissies hierop aangepast.
11 Raadsvoorstel Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015 (Hofland)
Collegevoorstel Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015
12Bijdrage Giro 555 tbv actie bestrijding Ebola
12ABeleid gemeentelijke bijdrage bij rampen / Giro 555 (Hofland)
Het college stelt voor om in de toekomst als gemeente niet meer te doneren aan giro 555, maar aan VNG-internationaal als deze organisatie voor het rampgebied een hulpprogramma opstart.
13Nieuwe rechtsvorm Euregio (opiniërend; Hofland)
14Evaluatie jaarwisseling 2013-2014 (ovv SGP; Hofland)
De SGP heeft verzocht om agendering en hiervoor een motivatie aangeleverd.
Evaluatie jaarwisseling 2013-2014
Plan van aanpak jaarwisseling 2014-2015
15Actiepuntenlijst commissie ABZM 1 december 2014
16Rondvraag
17Sluiting
Vergaderbundel commissie ABZM

Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
a.Criteria ereburgerschap en erepenning
b.Klanttevredenheidsonderzoek website in de vorm van usabilityonderzoek

Verslag

Er zijn nog geen verslagen voor deze vergadering.

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous