Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie ABZM 10 oktober 2016 (19.00)

Datum: 10-10-2016 Tijd: 19:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie ABZM 10 oktober 2016 (19.00)

Datum: 10-10-2016
Tijd: 19:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de commissie ABZM van 5 september 2016
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Stand van zaken Agenda van Twente
7Demografische Effectrapportage - eindrapportage (opiniërend; Hofland)

Toelichting griffier: 

Voorgesteld wordt om de eindrapportage van de Demografische Effect Rapportage (DER) opiniërend te behandelen. Het rapport is toegelicht tijdens een informatieve raadsbijeenkomst op 26 september. Na de bespreking in de commissie volgt een inspraakprocedure, waarna het college het uitvoerings- en monitoringsprogramma zal beoordelen.

8Evenementenbeleid 2016 (o.v.v. de SGP; Hofland)

Toelichting griffier:

Op 18 januari 2016 heeft de commissie het concept-evenementenbeleid besproken. Tijdens die bespreking zijn opinies gegeven over het concept evenementenbeleid. Dit heeft geleid tot een definitief stuk, dat ter kennisneming is gestuurd naar de commissie ABZM.  Naar aanleiding daarvan heeft de SGP-fractie in de commissievergadering van 5 september gemotiveerd gevraagd om agendering in de commissie.


Bijlagen bij Evenementenbeleid 2016
9Raadsvoorstel vaststellen verordening Reclamebelasting Bedrijventerreinen Rijssen 2017 (Tijhof)

Toelichting griffier:

Tijdens de raadsvergadering van 22 september is het voorstel aangehouden en is het college gevraagd om een drietal varianten uit te werken. In de, aan de stukken toegevoegde, raadsbrief zijn deze varianten uitgewerkt. Het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Bedrijven Rijssen vraagt aan de gemeente om invoering van variant 3 (staffeling) omdat deze als de meest eerlijke methode wordt gezien. Het college komt na afweging van de drie varianten dan ook tot de conclusie om het oorspronkelijke voorstel aan de raad te handhaven.

10Rondvraag
11Actiepuntenlijst

Klik hier voor de actuele stand van zaken.

12Sluiting

Vergaderbundel commissie ABZM 10 oktober 2016


Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
aVoortgang concernplan 2016 en voortgang moties (moet het college nog over besluiten op 27-9)

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous