Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie ABZM 16 juni 2014 (19.00 uur)

Datum: 16-06-2014 Tijd: 19:00 uur Zaal: raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie ABZM 16 juni 2014 (19.00 uur)

Datum: 16-06-2014
Tijd: 19:00 uur
Zaal: raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam

Agenda

PuntTitel
1.Opening
2.Inventarisatie spreekrecht
3.Vaststellen definitieve agenda
4.Verslag commissie ABZM 6 mei 2014
5.Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6.Raadsvoorstel vaststellen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2013 (Beens)
Met de jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde bestuur in 2013. De jaarrekening wordt in alle drie commissies geagendeerd, zodat elke commissie aan de raad kan adviseren over voor de commissie relevante onderdelen.
7. Raadsvoorstel bestuursrapportage voorjaar 2014 (Beens)
Het college rapporteert tweemaal per jaar over de lopende begroting. Deze eerste bestuursrapportage wordt in alle drie commissies geagendeerd, zodat elke commissie aan de raad kan adviseren over voor de commissie relevante onderdelen.
8.Raadsvoorstel ontwerpbegroting 2015 Veiligheidsregio Twente (Hofland)
Alle deelnemende gemeenten aan de Veiligheidsregio Twente kunnen evt. opmerkingen kenbaar maken over de ontwerp-begroting 2015. Nadat de commissie een opinie heeft gegeven, informeert het college de Veiligheidsregio, de raad legt de reactie formeel vast op 3 juli 2014.
9.Vierde tussenrapportage Deltaplan (Hofland)
Met deze vierde tussenrapportage legt het college tusentijdse verantwoording af over de uitvoering van het Deltaplan. Het college stelt een aantal wijzigingen voor die leiden tot budgetverschuivingen tussen programma's. Besluitvorming hierover kan plaatsvinden via het agendapunt begrotingswijziging in de raad van 3 juli 2014.
10Actiepuntenlijst
11.Rondvraag
12.Sluiting


Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
a.Ledenbrief VNG
c.Veiligheid bedrijventerreinen
d.rechtmatigheid - resultaten audits interne controle 2013

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous