Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie ABZM 18 januari 2016 (19.00 uur)

Datum: 18-01-2016 Tijd: 19:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie ABZM 18 januari 2016 (19.00 uur)

Datum: 18-01-2016
Tijd: 19:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 30 november 2015
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Evenementenbeleid 2015 (opiniërend; Hofland)

Het college heeft een concept-evenementenbeleid opgesteld. Voordat het college overgaat tot vaststelling van dit beleid wordt de commissie in de gelegenheid gesteld hierover haar opinie aan het college mee te geven.

7Verslag en Follow-up raadsledenbijeenkomst inzake Bestuursopdracht Economie en Arbeidsmarkt (Hofland/Tijhof)

Op 19 november 2015 is tijdens een Twentse raadsledenbijeenkomst de bestuursopdracht Economie en Werk besproken. In een brief aan de raden leggen de voorzitters van de portefeuillehoudersoverleggen uit op welke punten de opbrengst van 19 november leidt tot aanscherping en aanpassing van de bestuursopdracht. Op 28 januari 2016 spreken de portefeuillehouders over de aanpassingen. De commissie wordt nu in de gelegenheid gesteld om onze lokale portefeuillehouders evt. input te geven voor deze bespreking van 28 januari.

8Raadsvoorstel reglement van orde van de raad 2016 (presidium; Hofland)

Vanuit het presidium is verzocht het reglement van orde van de raad te actualiseren. Als basis dient de VNG-modelverordening uit 2014 en de notitie m.b.t. de vergaderorde uit 2014. Met dit voorstel is het reglement juridisch actueel en is het aangepast aan de werkwijze van de raad.

9Actiepuntenlijst

Klik hier voor de actuele stand van zaken. 

10Rondvraag
11Sluiting

Vergaderbundel commissie ABZM op 18 januari 2016


Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
aNormenkader accountantscontrole 2015
bHandhavings Uitvoerings Programma 2016 (HUP 2016)
cBegroting stichting Rekenkamer West Twente 2016
dVerzoek commissie Grens afstemming voordracht Euregio-raadsleden
eMystery Guest onderzoek Drank- en Horecawet 2015


Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous