Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie ABZM 18 mei 2015 (19:00 )

Datum: 18-05-2015 Tijd: 19:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie ABZM 18 mei 2015 (19:00 )

Datum: 18-05-2015
Tijd: 19:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: dr. E.G. Bosma
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland
Genodigden:

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht

Informatie over het spreekrecht in de commissie
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 13 april 2015
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Rapport Samenwerken doen we zelf (opiniërend Hofland)

Op 28 mei 2015 vindt er door/voor de Twentse raadsleden een opiniërende gedachtewisseling plaats over het rapport samenwerken doen we zelf. Eventuele vragen over het rapport kunnen gemeente voor de 28e indienen bij de voorzitter van de Regio. De besluitvorming over het rapport kan in juni plaatsvinden. Het doel van deze agendering in de commissie is om te beoordelen of er vanuit Rijssen-Holten vragen worden ingediend en om te bezien of er binnen de raad een min of meer gezamenlijk geluid kan worden geformuleerd t.b.v. de radenbijeenkomst.

7Raadsvoorstel Regionaal Risicoprofiel Twente, Beleidsplan 2016-2019 en Programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Twente (Hofland)

De Veiligheidsregio legt het Regionale risicoprofiel, het meerjarenbeleidsplan en de concept-begroting 2016 voor, zodat de raden van de deelnemende gemeenten kunnen bepalen of ze een zienswijze willen indienen. 

8Brief Conceptbegroting Regio Twente (opiniërend Hofland)

De Regio Twente stelt de raden in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op de concept-begroting 2016. Lokaal gebruik is dat de commissie ABZM namens de raad bepaalt of een zienswijze wordt ingediend. Een advies van het college hierover wordt nagezonden. Toevoeging: het college volgt het bijgevoegde ambtelijk standpunt dat er geen aanleiding is tot het indienen van zienswijzen. 

9Actiepuntenlijst commissie ABZM 18 mei 2015
10Rondvraag
11Sluiting


Vergaderbundel commissie ABZM 18 mei 2015


Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
a.Totaalbeeld Interbestuurlijk Toezicht 2015
b. Rekenkamer West Twente, Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015
c.St. Rekenkamer West Twente, Jaarrekening 2014 en begroting 2016

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous