Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie ABZM 23 mei 2016 (20:00)

Datum: 23-05-2016 Tijd: 20:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie ABZM 23 mei 2016 (20:00)

Datum: 23-05-2016
Tijd: 20:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: W.J.C. Knopper
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventaristie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 4 april 2016
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Raadsvoorstel vaststellen 4e Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Rijssen-Holten 2010 (Hofland)

Toelichting griffier:
De raadscommissie ABZM wordt advies gevraagd over het raadsvoorstel tot vaststelling van de de 4e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening.
Samen met de gemeente Hellendoorn, gemeente Twenterand en gemeente Wierden is gekeken in hoeverre er uniformiteit in de APV aangebracht kan worden, waarbij ruimte is gelaten voor lokale inkleuring. Het betreft met name art. 2.48 APV verboden alcoholgebruik en art. 2.67 APV in- en verkoopregister voor handelaren.

7Twentebedrijf, Brief begroting 2016 en 2017 (Hofland)

Toelichting griffier:
Het Twentebedrijf is sinds begin dit jaar officieel als bedrijfsvoeringsorganisatie gestart. De Bedrijfsvoeringsregeling Twentebedrijf is gepubliceerd, het bestuur en de netwerk-directie zijn gevormd en een waarnemend directeur - secretaris is benoemd. Op 24 maart jl. is de concept-begroting 2017 opgesteld. De commissie ABZM wordt advies gevraagd of een zienswijze voor 25 mei a.s. moet worden ingediend.

8Ovv de SGP agendering Dr. Stokkerfonds (Beens)

Toelichting griffier:
Naar aanleiding van antwoorden van het college op vragen in de raadsvergadering van december 2015 heeft de SGP verzocht het debat te voeren over het dr. Stokkerfonds.
Met name is de SGP benieuwd of de doelen waarvoor de gelden zijn verstrekt, ook zijn gehaald.

9Actiepuntenlijst

Klik hier voor de actuele stand van zaken

10Rondvraag
11Sluiting

Vergaderbundel commissie ABZM 23 mei 2016


De volgende informatieve stukken zijn aangeboden:
aSt. Rekenkamer West Twente, Jaarrekening en Begroting
bSt. Rekenkamer West Twente, Jaarverslag en onderzoeksprogramma
cSt. Rekenkamer West Twente, onderzoeksopzet Rijssen-Holten Werkt!

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous