Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie ABZM 26 juni 2017 (19.00 uur)

Datum: 26-06-2017 Tijd: 19:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie ABZM 26 juni 2017 (19.00 uur)

Datum: 26-06-2017
Tijd: 19:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: G.B. Aanstoot - Stam

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 8 mei 2017
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Raadsvoorstel inzake besluitvorming Agenda van Twente (Hofland)

Toelichting griffier:
In regionaal verband is vorig jaar de 'oude' Agenda van Twente geëvalueerd en is een verkenning gestart naar een nieuwe Agenda van Twente. Via verschillende raadsbijeenkomsten is uiteindelijk een regionaal voorstel opgesteld. Omdat de uitwerking daarvan, naar de opvatting van het college, nog niet voldoende concreet is, wordt de raad het volgende voorgesteld:
1. De ambitie en de verantwoording daarover zoals neergelegd in de Agenda voor Twente (2018-2022) in principe te onderschrijven.
2. De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage voor de financiering van de Agenda van Twente vooralsnog vast te stellen op € 5,00 per inwoner, per jaar voor de periode 2018-2022.
3. Een definitieve beslissing over toetreding te nemen als: de governance beter is uitgewerkt en er meer concreetheid komt in de Agenda en het uitvoeringsprogramma

7Raadsvoorstel toewijzing lokale publieke media-instelling Radio 350 (Hofland)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld om een positief advies aan het Commissariaat voor de Media uit te brengen over de vraag of Radio 350 aan de wettelijke eisen voor aanwijzing als lokale publieke media-instelling voldoet.

8Raadsvoorstel procedureregels klachtenbehandeling raad, raadscommissies en griffie Rijssen-Holten 2017 (Hofland)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld de procedureregels Klachtenbehandeling raad, raadscommissies en griffie vast te stellen. In de vergadering van de commissie ABZM van 8 mei is dit voorstel ook aan de orde geweest. In het nu voorliggende voorstel is de klachtenregeling gesplitst en ligt nu de versie ter besluitvorming voor die de klachtenbehandeling regelt voor zover dit binnen de bevoegdheden van de raad valt.

9Raadsvoorstel structurele huisvesting Voedselbank West Twente (Tijhof)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld om ten behoeve van de structurele huisvesting van de Voedselbank een eenmalige bijdrage van € 50.000,- beschikbaar te stellen voor de verhuizing naar de voormalige Plusmarkt aan de Roelf Bosmastraat 47 en de financiële consequenties hiervan te verwerken via de 7e begrotingswijziging 2017.

10Actiepuntenlijst

Klik hier voor de actuele stand van zaken.

11Rondvraag
12Sluiting

Vergaderbundel commissie ABZM 26 juni 2017


Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
aCollegevoorstel Sociaal Jaarverslag en andere jaarverslagen 2016
bJaarrekening 2016 en begroting 2018 Veiligheidsregio Twente

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous