Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie ABZM 30 november 2015 (19:30 uur)

Datum: 30-11-2015 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie ABZM 30 november 2015 (19:30 uur)

Datum: 30-11-2015
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag commissie ABZM van 27 oktober 2015
5Verslag commissie ABZM van 9 november 2015
6Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
7Rapport Externe Communicatie (presentatie Rekenkamer West Twente)

Eindrapportage netwerkende gemeente

Het rapport 'netwerkende co-creatieve gemeente' is nog niet geaccordeerd door het college omdat de organisatorische en financiële consequenties nog in beeld worden gebracht, gelet op het onderwerp van het rekenkameronderzoek heeft het college besloten dit concept (zonder formele status) al wel ter kennisname aan de commissie te zenden.

8Stand van zaken politie Basisteam West en prioriteiten 2016 (presentatie politie)
9Raadsvoorstel gunning aanbesteding accountantsdiensten periode 2016-2019 (Beens)

Het college stelt voor een accountant te benoemen voor de periode 2016 tot en met 2019. Het auditcomité vanuit de raad is betrokken geweest bij deze procedure.

10Raadsvoorstel nota reserves en voorzieningen 2015 (Beens)

Met het vaststellen van de nota reserves en voorzieningen actualiseert de raad de stand van zaken ten aanzien van de reserves en worden de spelregels vastgesteld met betrekking tot bijvoorbeeld de rentebijschrijvingen. Na commissiebehandeling vindt besluitvorming plaats in de raad. 

11Raadsvoorstel belastingvoorstellen 2016 (Beens)

Met de vaststelling van de begroting 2016 heeft de raad de inkomsten begroot vanuit de gemeentelijke belastingen. Het college stelt voor op basis daarvan nu de belastingverordeningen vast te stellen zodat de belastingen in 2016 kunnen worden geheven.  

12Actiepuntenlijst

De verwijzing naar de actuele actiepuntenlijst vindt u hier.

13Rondvraag
14Sluiting

Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
aUitvoering 213A onderzoek in 2016
bPlan van aanpak jaarwisseling 2015-2016

De tabel die is opgenomen in het collegevoorstel bij "Inleiding" wordt niet correct weergegeven. Deze tabel is in te zien in de bijlage bij het collegevoorstel. 

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous