Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie ABZM 4 april 2016

Datum: 04-04-2016 Tijd: 20:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie ABZM 4 april 2016

Datum: 04-04-2016
Tijd: 20:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: W.J.C. Knopper
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 8 maart 2016
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Raadsvoorstel wijziging winkeltijdenverordening en aanvraag Albert Heijn om winkelopenstelling op zondag in Holten (Hofland, Tijhof)

Toelichting griffier: de commissie wordt advies gevraagd over het raadsvoorstel

  1. op basis van de gewijzigde Winkeltijdenwet de verordening "winkeltijden gemeente Rijssen 2001" in te trekken en de winkeltijdenverordening Rijssen-Holten 2016 vast te stellen;
  2. geen medewerking te verlenen aan het verzoek van Holten Have B.V. inzake openstelling op zondag van de Albert Heijn in Holten
7Raadsvoorstel wijziging regeling Veiligheidsregio Twente (Hofland)

Toelichting griffier: De commissie wordt advies gevraagd over het raadsvoorstel het college toestemming te verlenen voor het wijzigen van de Regeling Veiligheidsregio Twente. Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen maakt wijziging van de stemverhouding in het algemeen bestuur noodzakelijk.

8Over te hevelen budgetten 2015 (en voorgaande jaren) naar 2016 (Beens)

Toelichting griffier: De commissie wordt advies gevraagd over het voornemen bij begrotingswijziging budgetten over te hevelen naar 2016 om budgetten beschikbaar te houden voor uitgestelde activiteiten.

9Rapport Netwerkende, co-creatieve gemeente als plan van aanpak burger/overheidsparticipatie, wijkgericht werken (Hofland, Cornelissen; o.v.v. CU, D66, GB en VVD)

Toelichting griffier: Op verzoek van de fracties van de ChristenUnie, D66, Gemeentebelang en de VVD is het rapport voor de commissie geagendeerd. In het voorstel naar burgerparticipatie wordt als belangrijkste instrument ingezet op “het wijkgericht werken”. De fracties vragen zich af of de andere aspecten die ook kunnen bijdragen hierdoor ondergewaardeerd worden. Betreffende de overheidsparticipatie vinden de fracties het belangrijk dat in het openbaar gesproken wordt over de bereidheid van partijen om echt taken over te laten aan de samenleving en in welke mate.


Motivatie agendering rapport Netwerkende co-creatieve gemeente
10Bestuurscommissie Agenda van Twente (opiniërend: Hofland)

Toelichting griffier:

De commissie wordt advies gevraagd over het besluit van het college:

  1. De brief van het DB van de Regio Twente over de bestuursstructuur (en met name de bestuurscommissie Agenda van Twente in oprichting) door te sturen naar de raad, zodat deze wensen en bedenkingen kenbaar kan maken
  2. Aan te geven wie het college als lid en plv. lid van de bestuurscommissie Agenda van Twente in oprichting aanwijst.

De bevoegdheid om de bedoelde bestuurscommissie in te stellen berust bij het Algemeen bestuur (AB) van de Regio Twente, doch pas nadat de gemeenteraden in de gelegenheid zijn gesteld daarover hun wensen en bedenkingen tegenover het AB kenbaar te maken. Het DB stelt het AB voor de raden te vragen dit uiterlijk 15 mei 2016 te doen en mede op basis van de wensen en bedenkingen van de raden een voorstel over de instelling van de bestuurscommissie te agenderen voor de vergadering van het AB van 23 juni 2016.

Omdat het nodig is op korte termijn te starten met de discussie over een nieuwe investeringsagenda voor Twente voor de periode 2018 en verder, stelt het DB aan het AB voor dat, vooruitlopend op de formele instelling, per 1 april 2016 wordt gewerkt met de bestuurscommissie in oprichting.

11Actiepuntenlijst

Klik hier voor de actuele stand van zaken

12Rondvraag
13Sluiting
Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
a.Accordering van ontwerpselectielijst 2017
b.Memo Euregio 2016/1
Bijlagen:
Memo Euregio

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous