Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie ABZM 5 september 2016 (20.30 - 22.00)

Datum: 05-09-2016 Tijd: 20:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie ABZM 5 september 2016 (20.30 - 22.00)

Datum: 05-09-2016
Tijd: 20:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier:
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 13 juni 2016 en van 27 juni 2016

Gezamenlijke commissievergadering inzake de Jaarrekening, Bestuursrapportage en Kadernota 13 juni 2016

Commissie ABZM 27 juni 2016
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Raadsvoorstel Vaststellen Reclamebelasting bedrijventerreinen Rijssen 2017 (Tijhof)

Toelichting griffier:

De commissie ABZM wordt advies gevraagd over het raadsvoorstel de verordening voor de reclamebelasting voor de bedrijventerreinen vast te stellen om met de heffing per 1 januari 2017 de gewenste realisatie van cameratoezicht en opvolging mogelijk te maken via een ondernemersfonds.

 

7Voorbereiding regiopresidium op 8 september (ovv W. Muller, Gemeentebelang)

Toelichting griffier:

Betreft bespreking agendapunt evaluatie van de Agenda van Twente als Input voor het regionaal presidium op 8 september en oriëntatie op de Twenteraad van 15 september a.s.

8Evaluatie Agenda van Twente ter voorbereiding op de raadsledenbijeenkomst van 15 september

Toelichting griffier:

De bijeenkomst op 15 september staat in het teken van de evaluatie van de Agenda van Twente. In het eerste deel gaat het om de effecten van de huidige Agenda van Twente. Hebben we, als we kijken naar de oorspronkelijke doelstellingen van de Agenda van Twente, bereikt wat we wilden bereiken? Verder komt de vraag aan de orde of de gemeenteraad met de evaluatie en aanvullende informatie over de kansen en urgentie voor een gezamenlijke Twentse investeringsagenda, voldoende bagage heeft om af te wegen of het voor de gemeenteraad noodzakelijk en wenselijk is om een nieuwe regionale investeringsagenda (NRI) voor te bereiden. Dit is van belang om in oktober 2016 in de gemeenteraad hierover te kunnen besluiten. Het besluit om een nieuwe regionale investeringsagenda voor te bereiden, betekent overigens niet automatisch dat die agenda er komt. Daarover wordt de gemeenteraad  n het voorjaar van 2017 opnieuw een besluit gevraagd.

Dit agendapunt wordt de commissie ABZM ter opiniëring voorgelegd. 

Het college geeft tijdens de vergadering een toelichting aan de commissieleden.

9Actiepuntenlijst
10Rondvraag
11Sluiting
Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
aGemeente Rijssen-Holten, Jaarverslagen 2015
bPrivacybeleid gemeente Rijssen-Holten
cVeiligheidsregio, Jaarrekening 2015 en begroting 2017
dEvenementenbeleid 2016

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous