Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie ABZM 6 december 2016 (20:00 )

Datum: 06-12-2016 Tijd: 20:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie ABZM 6 december 2016 (20:00 )

Datum: 06-12-2016
Tijd: 20:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van de commissie ABZM van 10 oktober 2016 en de gezamenlijke commissie ABZM, MDV en Grondgebied van 31 oktober 2016

Verslag commissie ABZM 10 oktober 2016

Verslag gezamenlijke commissievergadering ABZM, MDV en Grondgebied van 31 oktober 2016
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Presentatie door St. Rekenkamer West Twente: Rapport Ondernemend Rijssen-Holten

Toelichting griffier

De Rekenkamer West Twente heeft onderzoek verricht naar het steunen en stimuleren van het ondernemersklimaat door de gemeente Rijssen-Holten, genaamd Ondernemend Rijssen-Holten! De rekenkamer zal het rapport toelichten, waarna bespreking in de commissie volgt. Daarna zal het ter besluitvorming worden aangeboden aan de gemeenteraad.

7Raadsvoorstel Agenda van Twente - Evaluatie (Hofland)

Toelichting griffier:

In 2007 hebben de veertien Twentse gemeenten besloten een gezamenlijke investeringsagenda (Agenda van Twente) te starten. Deze heeft een looptijd van 2008-2017. In juni 2016 heeft een evaluatie plaatsgevonden. In dit raadsvoorstel wordt voorgesteld kennis te nemen van de resultaten van deze evaluatie. Daarnaast wordt instemming gevraagd om de verkenning te starten naar een nieuwe investeringsagenda.

8Raadsvoorstel belastingvoorstellen 2017 (Beens)

Toelichting griffier:

Op 11 november jl. heeft de gemeenteraad de begroting 2017 vastgesteld. Om de belastinginkomsten synchroon te laten lopen met deze begroting, is het noodzakelijk de tarieven middels de belastingverordeningen 2017 vast te stellen. De raad wordt voorgesteld om de belastingverordeningen 2017 vast te stellen en daarbij de tarieven voor 2017 te hanteren conform de programmabegroting. 

9Raadsvoorstel 5e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Rijssen-Holten 2010 (Hofland)

Toelichting griffier:

Sinds de laatste wijziging van de APV (mei 2016) hebben er zich een aantal wijzigingen voorgedaan die consequenties hebben voor deze verordening en die niet tot volgend jaar kunnen wachten. De wijzigingen betreffen inhoudelijke aanpassingen als gevolg van gewijzigde wetgeving en kleine correcties. Dit betreft dan de artikelen 2:39 en 2:77. Op een punt (de wijziging van artikel 1:3; indiening aanvraag) is er voor gekozen om die niet mee te nemen.

10Vergroting meerwaarde deelname Euregio (opinierend; Hofland)

Toelichting griffier

Op de actiepuntenlijst van de commissie ABZM staat vermeld dat er een discussie moet komen in de commissie ABZM over de deelname van Rijssen-Holten aan Euregio. Dit voorstel, dat opiniërend wordt voorgelegd, gaat over die deelname en de wijze waarop de meerwaarde vergroot kan worden. Indien de raad voor een hoger ambitieniveau kiest, dan zullen de ambtelijke kosten in beeld moeten worden gebracht.

11Actiepuntenlijst

Klik hier voor de actuele stand van zaken

12Rondvraag
13Sluiting

Vergaderbundel commissie ABZM 6 december 2016Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous