Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie ABZM 9 oktober 2014

Datum: 09-10-2014 Tijd: 19:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie ABZM 9 oktober 2014

Datum: 09-10-2014
Tijd: 19:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht

Informatie over spreekrecht burgers
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag commissie ABZM 8 september 2014
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Raadsvoorstel zienswijze regio Veiligheidsstrategie en meerjarenbeleidsplan politie 2015-2018 Oost-Nederland (Hofland)
De 81 raden van de politieregio Oost-Nederland worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken op de concept-Veiligheidsstrategie en het meerjarenbeleidsplan. De termijn voor het indienen van een zienswijze sluit op 10 oktober. De zienswijze wordt dan ook ingediend op basis van het advies van de commissie ABZM en kan in de raad van 30 oktober formeel worden bekrachtigd.
7Notitie over vergaderorde (presidium)
Op verzoek van het presidium is een notitie over de vergaderorde opgesteld. Na commissiebehandeling wordt een raadsvoorstel opgesteld om te komen tot vaststelling van deze notitie in de raad van 30 oktober 2014
8Raadsvoorstel invulling rekenkamer West Twente (presidium)
Op 23 juni 2014 heeft het presidium aangegeven de raad voor te willen stellen door te gaan met de samenwerking op het gebied van de rekenkamer, dit voorstel is met de wt4-griffiers afgestemd en voorziet in deze continuering.
9Actiepuntenlijst
10Rondvraag
11Sluiting

Vergaderbundel commissie ABZM van 9 oktober 2014


Voor de commissie is het volgende informatieve stuk aangeboden:
aJaarrekening 2013 en begroting 2015 Veiligheidsregio Twente

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous