Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie ABZM di 27 oktober 2015 (20:30)

Datum: 27-10-2015 Tijd: 20:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie ABZM di 27 oktober 2015 (20:30)

Datum: 27-10-2015
Tijd: 20:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: dr. E.G. Bosma
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland
Genodigden:

Agenda

PuntTitel
1Opening
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag commissie ABZM van 7 september 2015
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Aanvraag krediet voor aanschaf module voor de administratieve verwerking bij opsporing, controle en fraudepreventie (Tijhof)

Om de administratie rond fraudepreventie te professionaliseren is het college voornemens een automatiseringsmodule aan te schaffen. Het kredietvoorstel bedraagt € 15.800. Na advisering door de commissie besluit de raad hierover via het agendapunt begrotingswijzigingen. 

7Aanvraag krediet voor uitwerking motie sturings- en toezichtsinformatie (Beens)

Op 26 juni 2015 heeft de raad unaniem een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht aan te geven wat nodig is om het verzamelen, ontsluiten en publiceren van relevante sturingsinformatie structureel in te bedden in de organisatie. In het voorstel dat voorligt geeft het college hierin inzicht. Over het bijbehorende budget van € 27.000,- besluit de raad bij de vaststelling van de begroting via de derde begrotingswijziging 2016.  

8Raadsvoorstel heroriëntatie gemeenschappelijke samenwerking Regio Twente (Hofland)

In dit raadsvoorstel wordt voorgesteld om de gewijzigde regeling Regio Twente vast te stellenen en het college toestemming te geven de Regeling Twentebedrijf voor werkzaamheden op het gebied van bedrijfsvoering te treffen. Dit voorstel is de uitkomst van een intensief voorbereidingstraject. De commissie heeft op 27 januari 2014 , op 9 februari 2015 , en op 15 juni 2015 gesproken over deze herorientatie op de samenwerking in Twente. Mocht de raad een amendement op de regeling wenselijk vinden, dan wordt geadviseerd de regeling ongewijzigd vast te stellen en het voorgenomen amendement afzonderlijk toe te zenden aan de Regio, opdat dit na 1 januari 2016 aan de deelnemende gemeenten kan worden voorgelegd. De voorzitter van de Regio Twente geeft in zijn brief van 19 oktober j.l. aan hoe de brief van zes colleges van 2 oktober kan worden betrokken bij de besluitvorming. 

9Raadsvoorstel gedragscode integriteit dagelijkse bestuurders en volksvertegenwoordigers (Hofland)

Als gevolg van wijzigingen in de model-gedragscode worden nu de herziene lokale gedragscodes ter vaststelling voorgelegd. Na advisering door de commissie vindt besluitvorming plaats in de raad.

10Raadsvoorstel vaststellen najaarsnota 2015 (Beens)

De najaarsnota geeft financieel inzicht in het lopende begrotingsjaar. Door deze nota nu aan te bieden beschikt de raad bij de vaststelling van de begroting 2016 over de actuele inzichten van de begroting 2015. 

11Rijssen-Holten WERKT (opiniërend; Hofland/Tijhof)

Rijssen-Holten WERKT is het vervolg op het Deltaplan. In de begroting 2016 is de eerste jaarschijf van dit nieuwe plan opgenomen in het programma Ondernemen en Werk. Het college vraagt nu of er vanuit de commissie draagvlak is voor het economisch visiedocument (de eerste 7 pagina's van het stuk). 

12Drugspreventieplan jongeren 2015 Rijssen-Holten (o.v.v. D66)

D66 constateert dat in het document geen weergave staat van de te nemen maatregelen en het beoogde effect van deze maatregelen. Hierdoor is het moeilijk om dit beleid te evalueren op effectiviteit. D66 denkt dat het goed is om het document hierop aan te laten scherpen zodat effectief beleid op dit onderwerp kan worden gevoerd, en wil dit punt voorleggen aan de commissie.

13Voorbereiding regioraadsvergadering 11 november 2015
14Raadsvoorstel vaststellen programmabegroting 2016 (Beens)

De programmabegroting wordt in de drie raadscommissies geagendeerd, zodat elke commissie de (voor die commissie) relevante onderwerpen aan de orde kan stellen en hierover kan adviseren aan de raad. 

15Actiepuntenlijst
16Rondvraag
17Sluiting

Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden
aUnaniem aangenomen motie raad Enschede, Grip op regionale samenwerking
bToekomstige samenwerking in WT4-verband
cVoortgang concernplan 2015 en moties
dSeptembercirculaire 2015 en rente grondexploitatie (begroting 2016)
eBrief college over schadeclaim

Lees meer over de gerechtelijke uitspraak.

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous