Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie ABZM (vervolg van de vergadering van 18 januari 2016) 20.00 uur

Datum: 21-01-2016 Tijd: 20:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie ABZM (vervolg van de vergadering van 18 januari 2016) 20.00 uur

Datum: 21-01-2016
Tijd: 20:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel

Heropening
7Verslag en Follow up raadsledenbijeenkomst 19 november 2015 inzake Bestuursopdracht Economie en Arbeidsmarkt (Hofland / Tijhof)

Op 19 november 2015 is tijdens een Twentse raadsledenbijeenkomst de bestuursopdracht Economie en Werk besproken. In een brief aan de raden leggen de voorzitters van de portefeuillehoudersoverleggen uit op welke punten de opbrengst van 19 november leidt tot aanscherping en aanpassing van de bestuursopdracht. Op 28 januari 2016 spreken de portefeuillehouders over de aanpassingen. De commissie wordt nu in de gelegenheid gesteld om onze lokale portefeuillehouders evt. input te geven voor deze bespreking van 28 januari.

8Raadsvoorstel reglement van orde van de raad 2016 (presidium ; Hofland)

Vanuit het presidium is verzocht het reglement van orde van de raad te actualiseren. Als basis dient de VNG-modelverordening uit 2014 en de notitie m.b.t. de vergaderorde uit 2014. Met dit voorstel is het reglement juridisch actueel en is het aangepast aan de werkwijze van de raad.

9Actiepuntenlijst

Klik hier voor de actuele stand van zaken.

10Rondvraag
11Sluiting


Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
anormenkader accountantscontrole 2015
bHandhavings Uitvoerings Programma 2016 (HUP 2016)
cBegroting stichting Rekenkamer West Twente 2016
dVerzoek commissie Grens afstemming voordracht Euregio-raadsleden
eMystery Guest onderzoek Drank- en Horecawet 2015
Verslag

Er zijn nog geen verslagen voor deze vergadering.

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous