Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie ABZM, vervolg van de vergadering van 27 oktober 2015 (20.00 uur)

Deze vergadering is een voortzetting van de vergadering van 27 oktober 2015, die om 22.30 uur is geschorst. Datum: 02-11-2015 ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie ABZM, vervolg van de vergadering van 27 oktober 2015 (20.00 uur)

Deze vergadering is een voortzetting van de vergadering van 27 oktober 2015, die om 22.30 uur is geschorst.

Datum: 02-11-2015
Tijd: 20:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam
Genodigden:

Agenda

PuntTitel
-Heropening
9Raadsvoorstel gedragscode integriteit dagelijkse bestuurders en volksvertegenwoordigers (Hofland)

Als gevolg van wijzigingen in de model-gedragscode worden nu de herziene lokale gedragscodes ter vaststelling voorgelegd. Na advisering door de commissie vindt besluitvorming plaats in de raad.

10Raadsvoorstel vaststellen najaarsnota 2015 (Beens)

De najaarsnota geeft financieel inzicht in het lopende begrotingsjaar. Door deze nota nu aan te bieden beschikt de raad bij de vaststelling van de begroting 2016 over de actuele inzichten van de begroting 2015. 

11Rijssen-Holten Werkt (opiniërend; Hofland/Tijhof)

Rijssen-Holten WERKT is het vervolg op het Deltaplan. In de begroting 2016 is de eerste jaarschijf van dit nieuwe plan opgenomen in het programma Ondernemen en Werk. Het college vraagt nu of er vanuit de commissie draagvlak is voor het economisch visiedocument (de eerste 7 pagina's van het stuk).

12Drugspreventieplan jongeren 2015 Rijssen-Holten (o.v.v. D66)

D66 constateert dat in het document geen weergave staat van de te nemen maatregelen en het beoogde effect van deze maatregelen. Hierdoor is het moeilijk om dit beleid te evalueren op effectiviteit. D66 denkt dat het goed is om het document hierop aan te laten scherpen zodat effectief beleid op dit onderwerp kan worden gevoerd, en wil dit punt voorleggen aan de commissie.

13Voorbereiding regioraadsvergadering 11 november 2015 (dit agendapunt vervalt)
14Raadsvoorstel vaststellen programmabegroting 2016

De programmabegroting wordt in de drie raadscommissies geagendeerd, zodat elke commissie de (voor die commissie) relevante onderwerpen aan de orde kan stellen en hierover kan adviseren aan de raad. 

15Actiepuntenlijst
16Rondvraag
17Sluiting


Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden
aUnaniem aangenomen motie raad Enschede 'Grip op regionale samenwerking'
bToekomstige samenwerking in WT4-verband
cVoortgang concernplan 2015 en moties
dSeptembercirculaire 2015 en rente grondexploitatie (begroting 2016)
eBrief college over schadeclaim

Lees meer over de gerechtelijke uitspraak.

Verslag

Er zijn nog geen verslagen voor deze vergadering.

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous