Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 1 februari 2018 (19.30 uur)

Datum: 01-02-2018 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 1 februari 2018 (19.30 uur)

Datum: 01-02-2018
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: G.B. Aanstoot - Stam

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 30 november 2017
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Voortgang invoering Omgevingswet
7Brief college van b. en w. inzake aankoop Enkco (opiniërend; Hofland)

Toelichting griffier:
Het college stelt de commissie in de gelegenheid om op grond van artikel 169 van de Gemeentewet uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken over het besluit van het college tot aankoop van eigendommen van Enkco in Holten. 

8Raadsvoorstel vaststellen grondexploitatie complex Enkco Holten en beschikbaar stellen krediet voor mogelijke verwerving en voorbereidingskosten (Hofland)

Toelichting griffier:
In navolging op het vorige agendapunt wordt de raad voorgesteld om:
1. Het grondexploitatiecomplex Enkco Holten vast te stellen.
2. Een voorziening te vormen van € 4.119.000,- voor het voorcalculatorisch tekort op de exploitatiebegroting en deze als volgt te dekken:
• Reserve Enkco € 3.264.300,-
• Reserve Bedrijfsverplaatsing € 305.600,-
• Incidenteel perspectief 2018 € 549.100,-
3. Via de 7e wijziging op de gemeentebegroting van 2018 een krediet beschikbaar te stellen van € 4.390.000,-.

In de overeenkomst met Enkco is ten aanzien van dit voorstel een ontbindende voorwaarde opgenomen.

9Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Kern Rijssen, Oranjestraat 137-139 (Cornelissen)

Klik  hier voor het ontwerpbestemmingsplan.

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld om:
1. In te stemmen met een planologisch-juridische regeling voor de realisatie van 6 appartementen op de percelen Oranjestraat 137-139 in Rijssen.
2. Hiertoe het ontwerpbestemmingsplan 'Kern Rijssen, Oranjestraat 137-139' als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO. 1742.BPRC2016002-0301 langs elektronische weg en in analoge vorm, ongewijzigd vast te stellen.
3. Geen exploitatieplan overeenkomstig artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Er zijn geen zienswijzen ingediend.

10Raadsvoorstel Erfgoedverordening en Archeologische verwachtings- en beleidskaart (Cornelissen)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld om:
1. de Erfgoedverordening gemeente Rijssen-Holten 2018 vast te stellen;
2. de in 2010 opgestelde Archeologische verwachtings- en beleidskaart vast te stellen.

11Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Wonen Holten, Drostenstraat - Akker (Cornelissen)

Klik hier voor het ontwerpbestemmingsplan.

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld om:
1. In te stemmen met een planologisch-juridische regeling voor de Drostenstraat 29-55 en de Akker 42-48 in Holten, voor het bestemmen van de huidige (vergunde) situatie, zijnde een aantal verdiepte tuinen met parkeren op eigen terrein en het bestaande openbare parkeerterrein.
2. Het ontwerpbestemmingsplan 'Wonen Holten, Drostenstraat - Akker' als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO. 1742.BPHW2017003-0301 langs elektronische weg en in analoge vorm, gewijzigd vast te stellen met betrekking tot de regeling voor het parkeren op eigen terrein.
3. Geen exploitatieplan overeenkomstig artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Aanvankelijk zijn 8 zienswijzen ingediend over het parkeren op eigen terrein. Na meerdere gesprekken met de indieners zijn alle zienswijzen ingetrokken.

12Voorontwerp bestemmingsplan Opbroek Noord (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:
De opinie van de commissie wordt gevraagd over het voorontwerp bestemmingsplan Opbroek Noord alvorens het plan voor inspraak ter inzage wordt gelegd.   


Overige bijlagen:
13Uitbreiding Kinderboerderij Dondertman aan de Meester Bosweg 5 in Holten (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:
De opinie van de commissie wordt gevraagd over de wijziging van het bestemmingsplan om daarmee de functie minigolfbaan mogelijk te maken en de bestaande horeca uit te breiden van Kinderboerderij Dondertman in Holten.   


Overige bijlagen:
14Rood voor Rood, Vonderschottenweg in Holten, Markeloseweg in Holten en de Schietbaanweg in Rijssen (opiniërend;Cornelissen)

Toelichting griffier:
De opinie van de commissie wordt gevraagd over het voornemen van het college om medewerking te verlenen aan aan een rood voor rood project met de slooplocaties Vonderschottenweg 6/ Oosterveldsweg 4 en Beusebergerweg 78 in Holten, met als doel  vier compensatiekavels realiseren, te weten: 1  aan de Schietbaanweg 5 in Rijssen en 3 aan de Markeloseweg in Holten.


Overige bijlagen:
15Principeverzoek bouw multifunctioneel bijgebouw aan de Liezenweg 3 in Holten (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:
De opinie van de commissie wordt opinie gevraagd of zij medewerking wil verlenen aan het verzoek om een oude vervallen voormalige varkensschuur te slopen en hier een multifunctioneel bijgebouw te realiseren aan de Liezenweg 3 in Holten.


Overige bijlagen:
16Wijzigen bestemming van de Bosschool aan de Raalterweg 44 in Holten naar 'wonen' (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:
De opinie van de commissie wordt gevraagd over de intentie van het college om medewerking te verlenen aan de herziening van het bestemmingplan, zodat de voormalige Bosschool aan de Raalterweg 44 in Holten een woonbestemming krijgt. 


Overige bijliagen:
17Actiepuntenlijst

Klik hier voor de laatste stand van zaken. 

18Rondvraag
19Sluiting

Vergaderbundel commissie Grondgebied 1 februari 2018


Klik op de link om de webcast (uitzending in beeld en geluid) te volgen.Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
aVTH-Uitvoeringsprogramma 2018 (UP-2018)
bPrincipeverzoek splitsen woning Molenstraat 42 in Rijssen


Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous