Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 10 september 2015 (19:30 uur)

Datum: 10-09-2015 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 10 september 2015 (19:30 uur)

Datum: 10-09-2015
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland
Genodigden:

Agenda

PuntTitel
1Opening
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag commissie Grondgebied van 18 juni 2015
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten.
6Raadsvoorstel onttrekken wegen/weggedeelten aan het openbaar verkeer ingevolge de Wegenwet (Aanstoot)

In het kader van het actualiseren, harmoniseren en digitaliseren van de bestaande Wegenleggers wordt voorgesteld een aantal wegen/weggedeelten te onttrekken aan het openbaar verkeer ingevolge de Wegenwet. 

7Raadsvoorstel openbaar verklaren wegen en weggedeelten ingevolge de Wegenwet (Aanstoot)

In het kader van het actualiseren, harmoniseren en digitaliseren van de bestaande Wegenleggers wordt voorgesteld een aantal wegen/weggedeelten te bestemmen als openbare weg ingevolge de Wegenwet. Bij één weggedeelte heeft de aanvrager het verzoek tot openbaarmaking ingetrokken. Aangezien het hier een gesubsidieerd pad betreft en openbaarmaking van het betreffende pad een voorwaarde was voor deze subsidieverstrekking, wordt in het raadsvoorstel vastgehouden aan openbaarmaking.  

8Raadsvoorstel aanvraag krediet voor sloop woningen Nijverheidsstraat 25 en 27 in Rijssen (Aanstoot)

De gemeentelijke woningen waar het hier om gaat zijn in het huidige bestemmingsplan bewust bestemd als bedrijventerrein. Het gevolg van het vervallen van de woonbestemming is dat de woningen afgewaardeerd moeten worden en dat verkoop of verhuur als woning niet meer mogelijk is. Het college stelt voor € 100.000 uit de algemene reserve te onttrekken om de woningen af te kunnen waarderen en te slopen.

9Raadsvoorstel vaststellen ontwerpbestemmingsplan 'Herontwikkeling Leijerweerdsdijk 3 in Rijssen en Raalterweg 52 in Holten' (Cornelissen)

Dit bestemmingsplan dat een woning en recreatiewoning mogelijk maakt aan de Leijerweerdsdijk zit nu in de vaststellingsfase. De ontwikkeling is eerder besproken in de commissievergadering van 17 juni 2010. In de ontwerp-fase zijn twee zienswijzen ingediend, deze geven voor het college geen aanleiding om het plan te wijzigen. Na behandeling in de commissie vindt besluitvorming over de vaststelling plaats in de raad. 

10Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Rijssen, bedrijfsverzamelgebouw Kryptonstraat' (Cornelissen)

De verwijzing naar het bestemmingsplan vindt u hier. Op 9 oktober 2014 is de commissie geïnformeerd over de start van deze bestemmingsplanprocedure. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Na advisering door de commissie vindt besluitvorming over de vaststelling plaats in de raad.

11Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Wonen Rijssen, Wethouder H.H. Korteboslaan 5' (Cornelissen)

De verwijzing naar het bestemmingsplan vindt u hier. De commissie heeft op 16 april 2015 kennisgenomen van deze ontwikkeling. Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerp-plan. Na behandeling in de commissie vindt besluitvorming over de vaststelling plaats in de raad.

12Raadsvoorstel ongewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Rijssen-Holten, rood voor rood Enterstraat 220 en Oplegger 12' (Cornelissen)

De verwijzing naar het bestemmingsplan vindt u hier. De commissie heeft op 10 april 2014 kennisgenomen van deze ontwikkeling. Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerp-plan. Na behandeling in de commissie vindt besluitvorming over de vaststelling plaats in de raad.

13Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Kern Holten, parkeerterrein stationsomgeving' (Cornelissen)

De verwijzing naar het bestemmingsplan vindt u hier. Het vernietigde bestemmingsplan "Kern Holten, Park & Nature / Park & Ride" vormt de basis voor dit bestemmingsplan. Het voorliggende bestemmingsplan houdt rekening met de opmerkingen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er zijn op dit plan geen zienswijzen ingediend. Na behandeling in de commissie vindt besluitvorming over de vaststelling plaats in de raad.

14Wijzigen bestemming perceel Arend Baanstraat 110 in Rijssen (opiniërend; Cornelissen)

Voordat de juridische procedures worden gestart, legt het college dit principeverzoek voor aan de commissie. Het verzoek van het Rijssens Leemspoor betreft het juridisch mogelijk maken van de bouw van een opslagloods en de transformatie van een blokhut tot informatiecentrum aan de Arend Baanstraat 110 in Rijssen.

15Realiseren van een woning op het landgoed De Noetselenberg (opiniërend; Cornelissen)

Voordat de juridische procedures worden gestart, legt het college dit principeverzoek voor aan de commissie. Het principeverzoek beoogt het juridisch mogelijk maken van een woning van 750 m3 en een recreatie-woning van 750 m3 op het landgoed de Noetselenberg.

16Vervallen: Verzoek gedeeltelijk wijzigen agrarische bestemming perceel Schreursweg 6a in Holten

Na het opstellen van de concept-agenda is het principe-verzoek ingetrokken door de aanvrager, waarmee de behandeling in de commissie komt te vervallen. 

17Verzoek verplaaten woning Valkenweg 9 in Holten naar elders op perceel sectie B nummer 3923 (opiniërend; Cornelissen)

Voordat de juridische procedures worden gestart, legt het college dit principeverzoek voor aan de commissie. Het verzoek betreft het juridisch mogelijk maken van het verplaatsen van de woning aan de Valkenweg 9 naar elders op het perceel.

18Principebesluit ontwikkeling Exploratorium Ontdekking Aarde op locatie De Haspel (opiniërend; Cornelissen)

Voordat een formeel verzoek voor herziening van het bestemmingsplan wordt ingediend is het gebruikelijk dat de raad de ontwikkeling opiniërend behandeld in de commissie en op basis van de onderliggende stukken een principeuitspraak doet over de vraag of er ruimtelijke bezwaren zijn tegen de ontwikkeling. Het college heeft een positieve grondhouding en stemt in principe in met de ontwikkeling van het Exploratorium Ontdekking Aarde op locatie de Haspel en vraagt de commissie of zij dit principestandpunt deelt. 

19Raadsvoorstel Erfgoednota 2015-2019 (Cornelissen)

Het college stelt voor het erfgoedbeleid voor de periode 2015 – 2019 vast te leggen door vaststelling van een erfgoednota en de hierbij behorende formatie en middelen beschikbaar te stellen.

20Rondvraag
21 Sluiting
Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
aPrincipeverzoek herontwikkeling H.J. van Opstallstraat 4 in Rijssen
bBestuursvoorstel verbindingsroute Kalfstermansweide
cFinancieel jaarverslag 2014 plan De Liesen

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous