Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 11 mei 2017 (19:30)

Datum: 11-05-2017 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 11 mei 2017 (19:30)

Datum: 11-05-2017
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: G.B. Aanstoot - Stam

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 6 april 2017
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Voortgang invoering Omgevingswet
7Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Wonen Holten, Larenseweg 60-62 (Cornelissen)

Klik hier voor het bestemmingsplan

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan 'Wonen Holten, Larenseweg 60-62' ongewijzigd vast te stellen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

8Raadsvoorstel Actualisatie kosten update LTVV (Aanstoot)

Toelichting griffier:

De raad wordt voorgesteld:
1. kennis te nemen van het proces "projecten in control";
2. in te stemmen met de op bijlage 2 aangegeven projecten;
3. de fondsvorming LTVV/Fietsvisie te stoppen en mogelijk toekomstige aanvullende projecten te betrekken bij de behandeling van de jaarlijkse kadernota; 4. een krediet van € 35.000 beschikbaar te stellen voor het uitwerken van de plannen onder prioriteit 2 en 3 in bijlage 2. Ter voorbereiding op dit voorstel heeft op 18 april een informatieve bijeenkomst plaatsgevonden.   

9Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Holten, Oude Deventerweg" (Cornelissen)

Klik hier voor het bestemmingsplan.

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Holten, Oude Deventerweg' ongewijzigd vast te stellen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

10Raadsvoorstel Vaststellen grenzen bebouwde kommen Wet Natuurbescherming (Aanstoot)

Toelichting griffier:
De raad wordt gesteld om het raadsbesluit van 21 april 2008 tot vaststelling van de bebouwde komgrens in te trekken en een nieuw besluit tot vaststelling van de bebouwde komgrens te nemen, gelet op artikel 4.1. van de Wet natuurbescherming. 

11Raadsvoorstel Vaststellen Kapverordening 2017 (Aanstoot)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld om, onder gelijktijdige intrekking van de Kapverordening gemeente Rijssen-Holten 2009, vast te stellen de Kapverordening gemeente Rijssen-Holten 2017, inclusief de lijst en kaart met waardevolle bomen en boombeplanting.

12Raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit houtopstanden buiten de bebouwde kom Wet natuurbescherming (Cornelissen)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld een voorbereidingsbesluit houtopstanden te nemen voor het gebied dat buiten de bebouwde kom ligt. 

13Raadsvoorstel het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Rijssen, herontwikkeling Lichtenbergerweg 6a en 8', ongewijzigd vaststellen (Cornelissen)

Klik hier om het bestemmingsplan in te zien.

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Rijssen, herontwikkeling Lichtenbergerweg 6a-8' ongewijzigd vast te stellen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

14Raadsvoorstel Subsidieregeling gevelverfraaiing centrum Rijssen (Tijhof/Cornelissen)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld de visie alsmede de subsidieverordening Gevelverfraaiing Centrum Rijssen 2017 vast te stellen.

15Raadsvoorstel Instellen gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente (Aanstoot)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld het college, op grond van artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, toestemming te geven voor het aangaan van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente.

16Het realiseren van 9 seniorenwoningen aan de Gaardenstraat 29-35 in Holten (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:
De opinie van de commissie wordt gevraagd over het principebesluit van het college om medewerking te verlenen aan de realisatie van 8 geschakelde seniorenwoningen en 1 vrijstaande woning aan de Gaardenstraat 29-35 in Holten.

17Het dempen van een vijver en als bedrijventerrein in gebruik nemen (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:
De opinie van de commissie wordt gevraagd over het voornemen van het college om medewerking te verlenen aan het principeverzoek van PRM tot aankoop van de vijver en omzetten naar bedrijfdoeleinden aan de Jutestraat 12-20 te Rijssen, alsmede het verwijderen van de aanduiding bedrijfswoning aan de Jutestraat 16 te Rijssen. 

18Het bouwen van 11 levensloopbestendige woningen op de locatie Vosman in Holten (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:
De opinie van de commissie wordt gevraagd over het principebesluit om medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van 11 levensloopbestendige woningen op de locatie Vosman in Holten.

19Verzoek gebruikmaken van de nieuwe knelpuntenregeling om bestaande zorgwoningen te transformeren tot reguliere woningen Schoolstraat 6 en 8 te Holten (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:
De opinie van de commissie wordt gevraagd over het besluit van het college om in principe medewerking te verlenen aan de transformatie van de bestaande zorgwoningen tot reguliere woningen aan de Schoolstraat 6 en 8 in Holten. 

20Verzoek tot bestemmingsplanwijziging nabij Markeloseweg 115 te Rijssen (Het Schwarzwald) (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:
De opinie van de commissie wordt gevraagd over het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan nabij Markeloseweg 115 te Rijssen (Het Schwarzwald). Dit voorstel is eerder aan de orde geweest in de commissie van 19 januari. Nadien is het voorstel aangevuld en wordt thans opnieuw ter opiniërende bespreking voorgelegd. 

21Actiepuntenlijst

Klik hier voor de actuele stand van zaken

22Rondvraag
23Sluiting

Vergaderbundel commissie Grondgebied 11 mei 2017


Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
aBestuursvoorstel notitie "voorbereiding implementatie Omgevingswet"
bHandhavingsjaarverslag 2016
cOnderzoek bermverharding wegen buitengebied
dProjecten in control team RSC
eBestuursvoorstel rapportage vergunningen 2016

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous