Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 11 september 2014 (19.30 uur)

Datum: 11-09-2014 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 11 september 2014 (19.30 uur)

Datum: 11-09-2014
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist:

Agenda

PuntTitel
1.Opening
2.Inventarisatie spreekrecht
3.Vaststellen definitieve agenda
4.Vaststellen verslag 19 juni 2014

Commissie Grondgebied 19 juni 2014 (19.30 uur)
5.Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6.Verbinding Holten Centrum naar Holterberg-Belevingspad
Op 3 juli 2014 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld onder de toezegging dat de plannen voor het Belevingspad opiniërend in de commissie besproken worden voordat tot uitvoering wordt overgegaan. Het plan wordt in de commissie toegelicht.

Uitgewerkt ontwerp belevingspad Holten Centrum naar Holterberg

Tekening Belevingspad Holten-Holterberg De Blikkert, gecomprimeerde versie

Tekening Belevingspad Holten-Holterberg Centrum, gecomprimeerde versie

Tekening Belevingspad Holten-Holterberg Holterenk, gecomprimeerde versie
7.Raadsvoorstel vaststellen gewijzigde Erfgoedverordening 2013 (Cornelissen)
Voorgesteld wordt een aantal wijzigingen door te voeren waardoor de verordening tekstueel weer goed aansluit bij de overige regelgeving. De wijzigingen zijn niet beleidsinhoudelijk van aard. Na commissiebehandeling vindt besluitvorming plaats in de raad.
8.Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen bestemmingsplan' Buitengebied Holten, wijziging bouwblok Oude Diepenveenseweg 17' gewijzigd vaststellen (Cornelissen)
Dit voorstel betreft een wijziging van een bouwblok. Het voorstel is aangepast naar aanleiding van de ingediende zienswijze en gaat nu na advisering door de commissie voor vaststelling door naar de raad.
9.Ontwerpbestemmingsplan Wonen Holten, De Kol (opiniërend; Cornelissen)
In 2011 heeft de raad een papieren bestemmingsplan vastgesteld voor De Kol. Het college adviseert nu een actueel, digitaal plan op te stellen. De commissie wordt gevraagd of het concept-plan dat is opgesteld in procedure kan worden gebracht.
10.Reclamenota gemeente Rijssen-Holten 2014 (opiniërend; Cornelissen)
Het college stelt voor om te komen tot één integrale nota waarin alle regelgeving ten aanzien van reclame-uitingen zijn opgenomen. De hoofdstukken 5 en 6 bevat regelgeving die onder de collegebevoegdheid valt, de overige hoofdstukken horen tot het domein van de raad. Vraag die voorligt is of het stuk in procedure kan worden gebracht.
11.Actiepuntenlijst

Actiepuntenlijst commissie Grondgebied 11 september 2014
12.Rondvraag
13.Sluiting

Vergaderbundel voor de commissie Grondgebied van 11 september 2014Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
a.Principeverzoek uitbreiding Learkamer Schild 7 in Rijssen
b.Reactie op cNRD MER Schaliegas
c.Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Holten, Beumersteeg 1 en Maneschijnsweg ongenummerd'Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous