Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 12 maart 2015 (19:30 uur)

Datum: 12-03-2015 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 12 maart 2015 (19:30 uur)

Datum: 12-03-2015
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: G. Kreijkes
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de commissie Grondgebied van 22 januari 2015
Verslag van de commissie Grondgebied, vervolg van de vergadering van 22 januari 2015
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Raadsvoorstel benoemen stadsbouwmeester (Cornelissen)

Alle gemeenten in Overijssel stappen voor de welstandstoetsing over op een stadsbouwmeester. Het college stelt voor deze stap ook in Rijssen-Holten te zetten. De stadsbouwmeester beoordeelt alle plannen (deels met regieteam) en de welstandscommissie wordt afgeschaft. De eerste benoeming vindt plaats door de raad, voorgesteld wordt deze bevoegdheid voor de toekomst te mandateren aan het college. Door de bouwverordening te wijzigen wordt de stadsbouwmeester ingebed in de gemeentelijke regelgeving.

7Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Buitengebied Holten, rood voor rood, Pasmansweg 8' (Cornelissen)

In het kader van de rood-voor-rood-regeling wil aanvrager een woning realiseren op de locatie waar het grootste oppervlak aan bebouwing wordt gesloopt, te weten het perceel aan de Pasmansweg 8. Het voornemen is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan voorziet in een planologisch kader. Er is één zienswijze ingediend, deze zienswijze wordt gegrond geacht en leidt tot een gewijzigde vaststelling. Het plan is eerder opiniërend besproken in de commissievergadering van 14 juni 2012.

8Verplaatsing bouwrecht Fliermatenweg 1 in Holten (opiniërend; Cornelissen)

Aan de commissie wordt opinie gevraagd of zij medewerking wil verlenen aan het verplaatsen van het bouwrecht van een woonbestemming van de Fliermatenweg 1 naar de achtergelegen akker.  Het verzoek past niet binnen het huidige bestemmingsplan maar wordt wel wenselijk geacht.


9Beleidsaanpassing na bedenkingen project gebruik gemeentegroen (opiniërend; Aanstoot)

Op 22 januari 2015 is in de commissievergadering toegelicht op welke wijze het college uitvoering geeft aan de verkoop en verhuur van groen. Aan het einde van deze commissiebehandeling heeft de wethouder aangegeven dossiers 'on hold' te houden en is toegezegd hier in de eerstvolgende commissievergadering op terug te komen, waarbij de input vanuit de commissie wordt uitgewerkt. In de brief die nu staat geagendeerd geeft het college aan op basis van welke aanpassingen in dit project het college de uitvoering weer verder ter hand wil nemen. 

10Motivering D66 agendering principeverzoek woon- werklocatie Nijverdalseweg 113 in Rijssen

D66 heeft om agendering van het principeverzoek verzocht om met de commissie in debat te kunnen gaan. D66 geeft aan dat het verzoek buiten de gebieden valt die in de het door de raad vastgestelde onderzoeksrapport woonwerklocaties in Rijssen-Holten d.d. 06-02-2008 zijn aangewezen; dat er zeer terughoudend moet worden omgegaan met de bouw van bedrijfswoningen; en dat er voldoende grond voor bedrijven beschikbaar is.

Principeverzoek woon- werklocatie Nijverdalseweg 113 in Rijssen
11Actiepuntenlijst
12Rondvraag
13Sluiting

Voor de commissie is het volgende informatieve stuk aangeboden:
a.concernplan 2015

Vergaderbundel commissie Grondgebied van 12 maart 2015

Verslag

Er zijn nog geen verslagen voor deze vergadering.

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous