Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 14 januari 2016 (19.30 uur)

Datum: 14-01-2016 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 14 januari 2016 (19.30 uur)

Datum: 14-01-2016
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag commissie Grondgebied van 3 december 2015
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Raadsvoorstel onttrekken gedeelte Oude Veerweg aan het openbaar verkeer ingevolge de Wegenwet (Aanstoot)

Het college stelt voor op verzoek van de aanwonende om een gedeelte van de Oude Veerweg dat in de praktijk geen openbare functie heeft te onttrekken aan het openbaar verkeer. Het voorstel heeft ter inzage gelegen, er zijn geen zienswijzen ingediend.

7Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan "Wonen Rijssen, herontwikkeling Otje van Potje" (Cornelissen)

Op 4 december 2014 heeft de commissie een principeverzoek behandeld voor de bouw van 20 appartementen op deze locatie. Na deze commissiebehandeling zijn er wijzigingen doorgevoerd en is een bestemmingsplan opgesteld. De commissie adviseert de raad over dit bestemmingsplan, waarna besluitvorming in de raadsvergadering plaatsvindt.

8Bouwen ecologische duurzame woning aan de Fliermatenweg 1 in Holten (opiniërend: Cornelissen)

Op 12 maart 2015 heeft de commissie een positieve opinie gegeven over de verplaatsing van een bouwrecht om een ecologische woning te kunnen realiseren. Het plan is daarna verder uitgewerkt en nu wordt de commissie verzocht haar opinie te geven over het verzoek om af te wijken van de maximale oppervlaktematen voor de woning en de bijgebouwen.   

9Duurzaamheidsvisie 2016-2019 (opiniërend; Aanstoot)

Het college heeft een concept-duurzaamheidsvisie voor reactie toegezonden aan de provincie, de inspectie en buurgemeenten, daarnaast worden lokale partners benaderd en wordt de duurzaamheidsvisie voor inspraak ter inzage gelegd. Ook de commissie kan in dit stadium alvast wensen of bedenkingen meegeven die het college kan meenemen in de uitwerking van de definitieve versie die t.z.t. via de commissie ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd.

10Wijzigen bestemming gedeelte perceel Broekweg 24 in Holten (opiniërend; Cornelissen)

Het college is voornemens medewerking te verlenen aan een caravanstalling op het agrarische bedrijfsperceel aan de Broekweg 24 in Holten in bestaande stallen. De commissie wordt gevraagd op deze ontwikkeling op voorhand op bezwaren stuit of dat de procedures kunnen worden gestart.

11Uitbreiden loon- en grondverzetbedrijf aan de Schutteweg 2 in Holten (opiniërend; Cornelissen)

Het college is voornemens medewerking te verlenen aan het uitbreiden van de bedrijfsfunctie met 240 m2 op het perceel Schutteweg 2 in Holten. De commissie wordt gevraagd op deze ontwikkeling op voorhand op bezwaren stuit of dat de procedures kunnen worden gestart.

12Ter inzagelegging ontwerp Structuurvisie Centrum Rijssen 2025 (SCR2025) (opiniërend; Cornelissen en Tijhof)

Het college heeft een ontwerp-Structuurvisie Centrum Rijssen 2025 opgesteld en vraagt nu aan de commissie of deze visie ter inzage gelegd kan worden. 

13Verlichting parallelweg N350 wegvak Rijssen-Holten (opiniërend; Aanstoot)

Tijdens de raadsvergadering van 26 juni 2015 is de motie "Verlichting parallelweg N350 RijssenHolten" aangenomen. Het college heeft de mogelijkheden in beeld gebracht en geeft aan dat met een krediet van € 100.000,- de parallelweg van dynamische verlichting kan worden voorzien. De commissie wordt nu in de gelegenheid gesteld aan te geven of er draagvlak is voor een dergelijke investering.

14Brief Kring Bewoners Holterberg over recente ontwikkelingen op de Holterberg (o.v.v. D66)

Het doel van de agendering van deze brief is om duidelijkheid te krijgen over de wijze waarop vanuit het college is gecommuniceerd met de KBH over de aanleg van de mountainbikeroute.

15Actiepuntenlijst

Klik hier voor de actuele actiepuntenlijst.

16Rondvraag
17Sluiting

Voor de commissie is het volgende informatieve stuk aangeboden:
aHandhavings Uitvoerings Programma 2016 (HUP 2016)

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous