Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 16 april 2015 (19:30)

Datum: 16-04-2015 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 16 april 2015 (19:30)

Datum: 16-04-2015
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist:
Genodigden:

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 12 maart 2015
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Woonvisie 2015-2020 (opiniërend; Cornelissen)

Als toelichting op agendapunten 7 (woonvisie) en 8 (prestatieafspraken) wordt een presentatie gegeven waarin kort wordt aangegeven hoe deze voorstellen passen in het nieuwe wettelijke kader op het gebied van volkshuisvesting. De commissie wordt gevraagd of de woonvisie 2015-2020 op deze wijze voor inspraak ter visie kan worden gelegd en of fracties het college op voorhand al zaken willen meegegeven voordat de visie na verwerking van de inspraak ter besluitvorming wordt voorgelegd. 

7Bestuursvoorstel Prestatieafspraken Woningcorporaties (opiniërend; Cornelissen)

Het college wil prestatieafspraken maken met woningcorporaties Viverion en De Goede Woning over de opgave om gezamenlijk het woningbouwbeleid (woonvisie 2015-2020) op het gebied van sociale woningbouw uit te voeren. De corporaties hebben ingestemd met deze afspraken. Voordat tot ondertekening wordt overgegaan stelt het college de commissie nu in de gelegenheid om opinie te geven op de vraag of de afspraken een goede uitwerking vormen van de woonvisie.

10Raadsvoorstel Vaststellen Update LTVV (Aanstoot)

Op 19 juni 2014 heeft uw commissie de Update Ltvv opiniërend behandeld, dit heeft geleid tot enkele aanpassingen. Tijdens de inspraakperiode zijn geen inspraakreacties ingediend. Het college stelt voor de Update nu vast te stellen en middelen binnen de Ltvv en de begroting te oormerken voor de projecten met de hoogste prioriteit. Het daadwerkelijk beschikbaarstellen van de middelen vindt plaats door middel van afzonderlijke kredietvoorstellen. De afweging om voor de overige onderdelen budget beschikbaar te stellen vindt plaats bij de kadernota.

11Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan "buitengebied Rijssen, Elsmaten 3" (Cornelissen)

Om het behoud van een bestaande schuur aan de Elsmaten 3 in Rijssen planologisch vast te leggen is een wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied doorlopen. Er zijn geen zienswijzen ingediend, het plan ligt nu ter vaststelling voor.

12Kredietaanvraag grondaankopen en bouw- en woonrijpmaken plan Opbroek (Cornelissen)

In dit kredietvoorstel vraagt het college budget beschikbaar te stellen voor het bouw- en woonrijpmaken en voor de aankoop van gronden in een volgende deelfase. Zoals gebruikelijk wordt de kredietaanvraag via een begrotingswijziging ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

13Raadsvoorstel Herziening diverse grondexploitaties 01-01-2015 (Cornelissen)

Door deze herziening krijgt de raad een actueel beeld van de financiële situatie van de grondexploitatieprojecten op basis van de huidige financiële stand van zaken en de ramingen van de te verwachten kosten en opbrengsten. De peildatum van de herzieningen is 31 december 2014, het resultaat ( € 479.000,- positief) komt ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2014.

14Raadsvoorstel vaststelling grondexploitaties Het Opbroek fase 1 (Cornelissen)

Met de grondexploitaties stelt de raad het financiële kader voor de gebiedsontwikkeling Het Opbroek fase 1 vast met inachtneming van de ruimtelijke doelstellingen die in het bestemmingsplan zijn vastgelegd.

15Actiepuntenlijst commissie Grondgebied 16 april 2015
16Rondvraag
17Sluiting


Vergaderbundel commissie Grondgebied van 16 april 2015


Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
a.Jaarverslag Handhaving 2014
b.Principeverzoek bouw twee woningen Weth. Korteboslaan 5 in Rijssen


Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous