Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 16 maart 2017 (19:30)

Datum: 16-03-2017 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 16 maart 2017 (19:30)

Datum: 16-03-2017
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 16 februari 2017
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Voortgang invoering Omgevingswet
7Uitbreiden van kwekerij W. Borkent B.V. (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:
De opinie van de commissie wordt gevraagd over het principeverzoek van de heer Borkent om de uitbreiding van zijn bedrijf met een nieuwe locatie aan de Leijerweerdsdijk te Rijssen mogelijk te maken.

8Raadsvoorstel vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Rijssen-Holten 2016 (Aanstoot, Cornelissen)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld om de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving vast te stellen, met dien verstande dat het facultatieve artikel 5, lid 1, wel opgenomen worden en artikel 5, lid 3, van de modelverordening niet wordt opgenomen.
De provincie is gehoord over deze verordening en heeft met de ontwerpverordening ingestemd.

9Raadsvoorstel aanmelding gemeentedekkende pilot Omgevingsplan (Cornelissen)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld om een krediet beschikbaar te stellen van € 177.000,- voor het opstellen van een gemeentedekkend Omgevingsplan.

10Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Veegplan Wonen Rijssen (Cornelissen)

Klik op de link voor het bestemmingsplan

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld om het ontwerpbestemmingsplan Veegplan Wonen Rijssen gewijzigd vast te stellen. Er zijn twee zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt om de zienswijzen deels gegrond en voor het overige ongegrond te verklaren.

11Stimuleringsagenda Sallandse Heuvelrug (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:
De commissie wordt gevraagd haar opinie te geven over de stimuleringsagenda Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug en Omgeving inclusief het voorstel over de dekking door middel van cofinanciering voor het uitvoeringsprogramma. 

12Herontwikkeling Walstraat 38/38A Rijssen (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:
De opinie van de commissie wordt gevraagd over het voornemen van het college om medewerking te verlenen aan de bouw van 14 appartementen aan de Walstraat 38/38a te Rijssen en daartoe een bestemmingsplanwijziging voor te bereiden.

13Principebesluit Oranjestraat tussen 39 en 43 in Holten (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:
De opinie van de commissie wordt gevraagd over het voornemen van het college om -mits de haalbaarheid is aangetoond- medewerking te verlenen aan de bouw van een woning aan de Oranjestraat tussen 39 en 43 in Holten en daartoe een bestemmingsplan wijziging voor te bereiden. 

14Actiepuntenlijst

Klik op de link voor de actuele stand van zaken van de actiepuntenlijst

15Rondvraag
16Sluiting

Voor de commissie is het volgende informatieve stuk aangeboden:
a.Concernplan 2017

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous