Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 19 juni 2014 (19.30 uur)

Datum: 19-06-2014 Tijd: 19:30 uur Zaal: raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 19 juni 2014 (19.30 uur)

Datum: 19-06-2014
Tijd: 19:30 uur
Zaal: raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland
Genodigden:

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 8 mei 2014
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Raadsvoorstel Groentransferium/verbinding Holten Centrum naar Holterberg - Belevingspad (Cornelissen)
In juni 2013 heeft de raad ingestemd met de plannen voor de 0-plus variant /Stationsomgeving, waar het groentransferium en belevingspad onderdeel vanuit maken. In de begroting zijn de benodigde gemeentelijke middelen opgenomen. Het college verzoekt de raad nu een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen.
7Raadsvoorstel vaststellen beeldkwaliteitsplan De Kol (Cornelissen)
Met dit voorstel wordt beoogd de regeldruk op De Kol te verminderen. Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan heeft eind 2013/begin 2014 ter inzage gelegen, hierop zijn geen zienswijzen ingediend. Het college stelt nu aan de raad voor het plan vast te stellen.
8Raadsvoorstel vaststellen wijzigingen uitgiftebeleid Vletgaarsmaten (Wolterink)
Het college constateert dat het uitgiftebeleid op bedrijventerrein Vletgaarsmaten niet goed aansluit bij de huidige marktomstandigheden stelt voor een aantal wijzigingen door te voeren.
9Raadsvoorstel vaststellen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2013 (Beens)
Met de jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde bestuur in 2013. De jaarrekening wordt in alle 3 commissies geagendeerd, zodat elke commissie aan de raad kan adviseren over voor de commissie relevante onderdelen.
10 Raadsvoorstel bestuursrapportage voorjaar 2014 (Beens)

Het college rapporteert twee maal per jaar over de lopende begroting. Deze eerste bestuursrapportage wordt in alle drie commissies geagendeerd, zodat elke commissie aan de raad kan adviseren over voor de commissie relevante onderdelen.

11Principeverzoek bouw woningen hoek Wierdensestraat-Reggesingel (opiniërend; Cornelissen)

Het college legt dit principeverzoek opiniërend voor aan de commissie aangezien het hier om een inbreidingslocatie gaat. Het beantwoorden van de vraag of deze ontwikkeling niet bij voorbaat wordt uitgesloten is voldoende om de procedures te starten waarin vervolgens een brede belangenafweging kan plaatsvinden.

12Wijzigen welstandsnota onderdeel dakkapellen voor karakteristieke woningen met een lage goot (opiniërend; Cornelissen)
Het college wil komen tot specifiek welstandbeleid voor grote dakkapellen op karakteristieke woningen met een lage goot. Voordat een wijzigingsprocedure wordt opgestart wordt dit voornemen eerst opiniërend aan de commissie voorgelegd.
13Verleggen afsluiterschema Gasunie Espelodijk-Vijfhuizenweg (opiniërend; Cornelissen)
Bij de locatie Espelodijk-Vijhuizenweg wil de Gasunie een afsluiterschema verplaatsen, zodat deze voldoet aan de actuele eisen en technieken. Voordat een wijzigingsprocedure van het bestemmingsplan wordt opgestart wordt dit voornemen eerst opiniërend aan de commissie voorgelegd.
14Beleidsnota Woningbouw 2014 - 2020 (opiniërend; Cornelissen)
In de aanloop naar deze beleidsnota Woningbouw 2014-2020 is een demografische prognose en een woonwensenonderzoek uitgevoerd. De nota woningbouw vormt het uitgangspunt voor de nieuwe woonvisie en voor de gesprekken met de woningbouwcorporaties over de prestatieafspraken. Daarnaast is de samenvatting van de nota, vooruitlopend op de woonvisie, het toetsingskader voor nieuwe bouwplannen. De commissie wordt gevraagd of ze zich in deze nota en de geschetste werkwijze kan vinden.
15Update LTVV, ontwerpkaders centrumring en uitvoeringsprogramma (opiniërend; Aanstoot)
Nu de looptijd van de Lange Termijnvisie Verkeer en Vervoer (2000-2015) ten einde loopt stelt het college voor de visie te updaten. Hierbij wordt via prioritering aangegeven welke maatregelen nog uit de reserve LTVV kunnen worden gedekt en welke maatregelen onder de integrale afweging van de begroting komen te vallen. Voordat de update voor inspraak ter visie wordt gelegd wordt de commissie in de gelegenheid gesteld een opinie kenbaar te maken.
16Pleinenstudie Centrum Rijssen (o.v.v. D66)
17Actiepuntenlijst
18Rondvraag
19Sluiting


De volgende informatie stukken zijn aangeboden
aVoorkomen planologische overcapaciteit
bTermijnen woningbouwaantallen ontwikkeling locatie Parkstede
cResultaten asbestonderzoek Oude Markeloseweg Rijssen en Hommelteweg Holten.
dBouw 22 appartementen hoek Haarstraat-J ter Horststraat te Rijssen (locatie Otje van Potje)

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous