Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 19 mei 2016 (19:30)

Datum: 19-05-2016 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 19 mei 2016 (19:30)

Datum: 19-05-2016
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: W.J.C. Knopper
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 7 april 2016
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Raadsvoorstel vaststellen van Structuurvisie Centrum Rijssen 2025 (SCR2025) (Cornelissen)

Toelichting griffier:

De commissie grondgebied wordt advies gevraagd over het raadsvoorstel:

  1. Kennis te nemen van de zienswijzennota voor de ontwerpstructuurvisie en het ontwerp Ruimtelijke Economische Visie (verder te noemen: ontwerp SCR2025).
  2. De ontwerp SCR2025 gewijzigd vast te stellen. De wijzigingen betreffen reacties op de ingediende zienswijzen en ambtshalve wijzigingen.
  3. De ontwerp SCR2025 zes weken voor vastststelling ter inzage te leggen.
7Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Holten, Fliermatenweg 1 (Cornelissen)

Toelichting griffier:

De commissie grondgebied wordt advies gevraagd over het raadsvoorstel:

  1. het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Holten, Fliermatenweg 1', overeenkomstig artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening gewijzigd vast te stellen
  2. de zienswijzen zoals verwoord in de zienswijzennota gedeeltelijk gegrond te verklaren;
  3. geen exploitatieplan ex artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
8Voorstel tot wijziging bestemming Zanddijk 6 in Rijssen (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:

Aan de commissie grondgebied wordt opinie gevraagd over het verzoek om medewerking te verlenen aan het wijzigen van bestemming bedrijfswoning naar plattelandswoning op het perceel Zanddijk 6 in Rijssen. Het plan past niet binnen vastgestelde beleidskaders maar wordt wel wenselijk geacht.

9Voorstel tot wijziging locatie initiatief North Shore trail Holten (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:

De opinie van de commissie grondgebied wordt gevraagd over de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan om mee te werken aan het initiatief voor de aanleg van een North Shore trail op het perceel Dorperdijk 7. 

10Budgetaanvraag veegplannen Rijssen-Holten (Cornelissen)

Toelichting griffier: 

De commissie grondgebied wordt advies gevraagd over het raadsvoorstel € 75.000 beschikbaar te stellen voor de veegplannen Bedrijventerreinen RijssenHolten en Wonen Rijssen-Holten via de 17e begrotingswijziging 2016 en dit ten laste te brengen van het incidenteel perspectief.

11Actiepuntenlijst

Er zijn geen openstaande actiepunten.

12Rondvraag
13Sluiting

Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
a.Bouw en Vastgoed gebouwenbeheer
b.Behoefteonderzoek appartementen Holten

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous