Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 22 januari 2015 (19:30 uur)

Datum: 22-01-2015 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 22 januari 2015 (19:30 uur)

Datum: 22-01-2015
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist:
Genodigden:

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht

Informatie over spreekrecht burgers
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 4 december 2014
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Kern Rijssen, herontwikkeling Stationsomgeving' (Cornelissen)

De plannen voor de herontwikkeling van de stationsomgeving zijn eerder besproken in de commissievergaderingen van 3 december 2013 en 30 januari 2014. Daarna is de bestemmingsplanprocedure doorlopen. De ingediende zienswijzen zijn van een concept-reactie voorzien. Het college legt het voorstel nu via de commissie Grondgebied ter besluitvorming voor aan de raad.

7Presentatie verkoop, verhuur en gebruik groen
In de raadsvergadering van 18 december 2014 heeft de raad met een motie het college opgeroepen om in de commissie toe te lichten op welke wijze het college uitvoering geeft aan de uitgangspunten van de strategische visie op het gebied van openbaar groen, op welke wijze ze uitvoering geeft aan de bezuinigingstaakstelling in welke trajecten ten aanzien van verkoop, verhuur en gebruik van openbaar groen op dit moment lopen.
8Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten aanwijzen als toetsingskader in aanloop naar een nieuw plan voor het buitengebied (Cornelissen)
Het college stelt voor de Nota van uitgangspunten voor het buitengebied te gebruiken als toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen totdat er een ontwerpomgevingsplan in procedure is gegaan.

Pilot Omgevingsplan buitengebied Rijssen-Holten
9Raadsvoorstel vaststellen Reclamenota gemeente Rijssen-Holten 2014 (Cornelissen)
De concept-reclamenota is op 11 september 2014 behandeld in de commissie Grondgebied. Tijdens de terinzagelegging zijn geen inspraakreacties ingediend. Het college stelt voor de nota vast te stellen voor de onderdelen die behoren tot de bevoegdheden van de raad (hoofdstukken 3 en 4 in combinatie met de hoofdstukken 1,2 en 7).
10Raadsvoorstel Instemmen bijdrage realisering aanpassing N35 (Aanstoot)
Het college stelt voor onder voorwaarden een bijdrage te verstrekken aan de realisering van een ongelijkvloerse aansluiting in de Burgemeester H. Boersingel op de nieuwe N35 waardoor de verbinding tussen Rijssen en Zwolle veiliger en sneller wordt. Op dit moment wordt de instemming van de raad gevraagd.
11Toetsingskader bijzondere begraafplaats op particuliere grond (opiniërend; Hofland)

Het college legt een toetsingskader voor bijzondere begraafplaatsen op particuliere grond opiniërend voor aan de commissie. Indien de commissie positief adviseert dan wordt dit toetsingskader in procedure gebracht. Het toetsingskader gaat uit van het 'nee, tenzij'-principe en bevat 15 criteria waar een aanvraag aan moet voldoen.

12Notitie principeverzoeken (opiniërend; griffier)
In de commissievergadering van 11 december 2014 leidde de behandeling van een principe-verzoek tot de wens om als commissie de uitgangspunten die betrekking hebben op principeverzoeken weer een keer te agenderen. De huidige uitgangspunten dateren van november 2012. Het is aan de commissie om te bezien of de toen geformuleerde uitgangspunten aansluiten bij de huidige inzichten.
13Actiepuntenlijst commissie Grondgebied 22 januari 2015
14Rondvraag
15Sluiting

Vergaderbundel, commissie Grondgebied 22 januari 2015Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
aKoers realisatie Opbroek fase 1 na vernietiging exploitatieplan
bBestuursvoorstel Regionale woonvisie Twente 2015-2020
cHandhavings Uitvoerings Programma 2015 (HUP 2015)

Memo voorstel VTH brandweer Twente
dPrincipeverzoek vergroten agrarisch bouwvlak Oude Stationsweg 10 in Holten
ePrincipeverzoek woon- werklocatie Nijverdalseweg 113 in Rijssen


Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous