Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 29 juni 2017 (19:30 uur)

Datum: 29-06-2017 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 29 juni 2017 (19:30 uur)

Datum: 29-06-2017
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 11 mei 2017
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Voortgang invoering Omgevingswet
7Raadsvoorstel vaststellen visie vrijetijdseconomie Rijssen-Holten "Een nieuwe koers voor 2017-2021" (Cornelissen) (Presentatie Toerisme Rijssen-Holten)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld:
1. de inspraaknota vast te stellen;
2. de visie vrijetijdseconomie Rijssen-Holten "een nieuwe koers voor 2017-2021"vast te stellen.

8Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Veegplan Wonen Holten (Cornelissen)

Klik op de link om het bestemmingsplan in te zien.

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met een planologisch-juridische regeling voor de verbetering van enkele bestemmingen en (bouw)regels in het bestemmingsplan Wonen Holten.
2. Het ontwerpbestemmingsplan 'Veegplan Wonen Holten' als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.1742.BPHW2017000-0301 langs elektronische weg en in analoge vorm, gewijzigd vast te stellen conform de bijgevoegde 'Nota ambtshalve wijzigingen'.
3. Geen exploitatieplan overeenkomstig artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Er zijn geen zienswijzen ingediend.

9Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Kern Holten, locatie Albert Heijn (Cornelissen)

Klik op de link om het ontwerpbestemmingsplan in te zien.

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld:
1. Het ontwerpbestemmingsplan Kern Holten, locatie Albert Heijn, naar aanleiding van de zienswijzennota, gewijzigd vast te stellen overeenkomstig artikel 3.1 van de Wet op de ruimtelijke ordening.
2. Het bestemmingsplan 'Kern Holten, locatie Albert Heijn"als vervat in de bestandenset NL.IMRO.1742.BPHC2014001-0401, langs elektronische weg en in analoge vorm gewijzigd vast te stellen.
3. De zienswijzen zoals verwoord in de zienswijzennota gedeeltelijk gegrond te verklaren.
4. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. 

10Kredietaanvraag herinrichting eerste centrumring fase 2, Boomkamp en busstation (Aanstoot)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld om door vaststelling van de 18e wijziging van de gemeentebegroting een krediet van € 1.035.000,- beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de eerste centrumring, fase 2 (Boomkamp en busstation Rijssen).

11Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Wonen Rijssen, Pelmolenweg 10 (Cornelissen)

Klik op de link om het bestemmingsplan in te zien.

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met een planologisch-juridische regeling voor de realisatie van twee woningen op het perceel Pelmolenweg 10 in Rijssen.
2. Hiertoe het ontwerpbestemmingsplan 'Wonen Rijssen, Pelmolenweg 10' als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.1742.BPRW2017002- 0301 langs elektronische weg en in analoge vorm, ongewijzigd vast te stellen.
3. Geen exploitatieplan overeenkomstig artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
Er zijn geen zienswijzen ingediend.

12Raadsvoorstel vaststellen Verordening Starterslening gemeente Rijssen-Holten 2017 (Cornelissen)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld om de verordening Starterslening gemeente Rijssen-Holten 2017 vast te stellen.

13Rood voor rood Landmansweg 3 in Holten (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:
De opinie van de commissie wordt gevraagd over het voorgenomen besluit van het college om medewerking te verlenen aan een compensatiekavel op Landsmansweg 3 in Holten in het kader van het rood voor roodbeleid.

14Het opsplitsen van de kavel aan de Verenlandweg 10A in Rijssen (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:
De opinie van de commissie wordt gevraagd over het voorgenomen besluit van het college tot het verlenen van medewerking aan het opsplitsen van de kavel aan de Verenlandweg 10a, alsmede aan het openbaar toegankelijk maken van de toegangsweg.


Overige bijlagen
15Keuze ruimtelijk instrument voor te nemen maatregelen Natura 2000-gebied (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:
De opinie van de commissie wordt gevraagd over de keuze welk ruimtelijke instrument (aansluiten bij het provinciale inpassingsplan of te kiezen voor een eigen bestemmingsplanprocedure) voor het Beheerplan Natura-2000 Sallandse Heuvelrug.


Overige bijlagen
16Actiepuntenlijst

Klik op de link voor de actuele stand van zaken.

17Rondvraag
18Sluiting

Voor de commissie is het volgende informatieve stuk aangeboden:
a.Herprogrammering Bedrijventerreinen Twente Definitief

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous