Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 29 oktober 2015 (19:30)

Datum: 29-10-2015 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 29 oktober 2015 (19:30)

Datum: 29-10-2015
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam

Agenda

PuntTitel
1Opening
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag commissie Grondgebied van 10 september 2015
5Mededelingen over samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Raadsvoorstel aanvraag krediet voor aanleg glasvezelnetwerk buitengebied, fase 2 (Cornelissen)

Het college stelt voor om (als er voldoende belangstelling is) het buitengebied met glasvezel digitaal te ontsluiten en hiermee een impuls te geven tot behoud en verbetering van de leefbaarheid op het platteland. Het kredietvoorstel bedraagt 2 miljoen voor de totale investering. De verwachting is dat het gemeentelijk aandeel hierin zo'n 450.000,- bedraagt.

7Principeverzoek herontwikkeling en restyling Albert Heijn te Holten (opiniërend; Cornelissen)

De Albert Heijn Holten heeft de eerdere principeverzoeken ingetrokken en een nieuw principeverzoek ingediend. Het gaat om ca. 700 m2 extra supermarktruimte aan de zijde van de Kalfstermansweide. Aan deze zijde staan ook de entree en de laad- en losvoorziening ingetekend. Voordat de juridische procedures worden gestart, legt het college dit principeverzoek voor aan de commissie.

8Recreatienota Rijssen-Holten, Een nieuwe koers voor 2015-2020 (opiniërend; Cornelissen)

Het college legt een nieuwe recreatienota opiniërend voor aan de commissie. De vraag aan de commissie is of deze nota zo ter inzage kan worden gelegd en of de commissie op voorhand al zaken mee wil geven aan het college ter verwerking in de definitieve nota. Na de terinzagelegging worden eventuele reacties verwerkt in een reactienota. Daarna zal de geactualiseerde recreatienota via deze commissie ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.

9Principeverzoek bouw 6 appartementen Esstraat 36-38 Rijssen (opiniërend; Cornelissen)

Voordat de planologische procedures worden gestart, legt het college dit principeverzoek voor aan de commissie. Het verzoek is om de bouw van 6 appartementen in de Esstraat juridisch mogelijk te maken.

10Aanvraag krediet voor aankoop agrarische percelen van de Goede Woning (Cornelissen)

Het college vraagt een krediet van € 60.000,- om drie percelen grond van De Goede Woning in het Opbroek aan te kopen. Besluitvorming vindt plaats via het agendapunt begrotingswijziging in de raad.

11Aanvraag krediet voor realiseren zoutsilo voor opslag wegenzout op de gemeentewerf (Aanstoot)

Het college verzoekt de raad via het agendapunt begrotingswijzigingen € 250.000 beschikbaar te stellen voor de realisering van een zoutsilo op de gemeentewerf. De structurele kapitaallasten worden gedekt uit de beschikbare budgetten, waardoor deze investering geen budgettaire consequenties heeft voor het structureel perspectief.

12Principeverzoek herontwikkeling H.J. van Opstallstraat 4 in Rijssen (ovv D66 / Cornelissen)

Op verzoek van de fractie van D66 is dit vergaderstuk geagendeerd. De motivatie van de fractie is bijgevoegd.

13Bestuursvoorstel verbindingsroute Kalfstermansweide (ovv D66 / Aanstoot)

Op verzoek van de fractie van D66 is dit vergaderstuk geagendeerd. De motivatie van de fractie is bijgevoegd.

14Raadsvoorstel vaststellen programmabegroting 2016 (Beens)

De programmabegroting wordt in de drie raadscommissies geagendeerd, zodat elke commissie de (voor die commissie) relevante onderwerpen aan de orde kan stellen en hierover kan adviseren aan de raad. 

15Actiepuntenlijst commissie Grondgebied 29 oktober 2015
16Rondvraag
17Sluiting


Vergaderbundel commissie Grondgebied 29 oktober 2015


Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
a.Principeverzoek voor medewerking inzake verplaatsing Rijssen Vooruit naar de Opbroekweg
b.Voortgang concernplan 2015 en moties
c.Beeldkwaliteitplan Opbroek


Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous