Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 3 december 2015 (19:30 uur)

Datum: 03-12-2015 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 3 december 2015 (19:30 uur)

Datum: 03-12-2015
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam

Agenda

PuntTitel
1Opening
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 29 oktober 2015
5Mededelingen over samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Raadsvoorstel Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Holten, speelboerderij Landuwerweg' niet verder in procedure brengen (Cornelissen)

Aangezien het plan in zijn huidige vorm geen doorgang zal vinden stelt het college voor het ontwerp-bestemmingsplan niet verder in procedure te brengen. Over een alternatieve invulling wordt geadviseerd onder agendapunt 7.

7Vervolg ontwikkeling 'Speelboerderij Landuwerweg' in Holten (opiniërend; Cornelissen)

Om aan de Landuwerweg in Holten de komende jaren een ontwikkeling van een slechtweervoorziening mogelijk te maken stelt het college voor de nu liggende onderzoeken te gebruiken om een bestemmingsplan met een uitwerkingsbevoegdheid in procedure te brengen. 
De fam. Rensen heeft laten weten dat hun voorkeur uitgaat naar optie 3.

8Raadsvoorstel ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan ten behoeve van het belevingspad en fietspad Holterenk (Cornelissen)

De raad heeft ingestemd met de realisering van een belevingspad, een fietspad ten noorden van de spoorlijn en een fietsenstalling ten noorden van het station in Holten. Het bestemmingsplan om dit mogelijk te maken ligt nu ter vaststelling voor.

Klik hier voor het bestemmingsplan

9Raadsvoorstel Afvalinzameling 2017-2020 (Aanstoot)

In de programmabegroting 2016 heeft de raad de doelstelling voor gescheiden inzameling van afval gesteld op maximaal 100 kg/inwoner restafval en 75% gescheiden ingezameld afval in 2020. Dit raadsvoorstel voorziet in maatregelen. Om een trendbreuk te realiseren wordt voorgesteld de afvalinzameling aan te passen.

10Compensatiewoning rood voor roodregeling aan de Dijkerhoekseweg naast nummer 9 (opiniërend, Cornelissen)

Het college is voornemens medewerking te verlenen aan een compensatiekavel in het kader van de rood-voor-roodregeling en vraagt aan de commissie of er op voorhand bezwaren zijn tegen het opstarten van de planologische procedure.

11Raadsvoorstel Het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Holten, Beumersteeg 1 en Maneschijnsweg ongenummerd" niet verder in procedure brengen (Cornelissen)

Op 18 december 2014 is het ontwerp bestemmingsplan voor het gedeelte Beumersteeg 1 in Holten door uw raad vastgesteld. Het gedeelte voor de Maneschijnsweg ongenummerd bleef nog op de plank liggen, het college stelt nu voor dit onderdeel niet verder in procedure te brengen.

12Verduurzaming gemeentelijke gebouwen (Aanstoot)

De gemeente heeft de ambitie om over een af te spreken aantal jaren zelfvoorzienend te zijn voor wat betreft de energievoorziening van de gemeentelijke gebouwen. Daarom is in 2015 via quick-scan in beeld gebracht welke maatregelen de komende jaren genomen kunnen worden. Het college stelt voor via het agendapunt begrotingwijzgiging 25.000 euro beschikbaar te stellen om een plan van aanpak voor 2016/2017 op te stellen.

13Herontwikkeling Parkstede Rijssen (opiniërend; Cornelissen)

Het college is voornemens medewerking te verlenen aan de bouw van 20 eengezinswoningen in de sociale sector aan de Parkstraat, locatie Parkstede en vraagt de commissie of er op voorhand bezwaren zijn tegen het opstarten van de procedure.

14Ontwerpbestemmingsplan Opbroek, geluidscontour Cattelaar (opiniërend; Cornelissen)

Het college heeft een ontwerpbestemmingsplan opgesteld waardoor een optimalere benutting van het kaveloppervlak kan plaatsvinden. Het ontwerp-plan ligt opiniërend voor.

15Het wijzigen van de bestemming van het perceel Lichtenbergerweg 6a en 8 in Rijssen (opiniërend; Cornelissen)

Het college is voornemens medewerking te verlenen aan een herontwikkeling van deze locatie en vraagt de commissie of er op voorhand bezwaren zijn tegen het opstarten van de planologische procedure.

16Krediet voor evaluatie Duurzaam Veilig wegen buitengebied

Naar aanleiding van de motie in de raad van 13 november 2015 doet het college een kredietvoorstel om een onderzoek uit te voeren naar de veiligheid van wegen en kruispunten in het buitengebied.

17Actiepuntenlijst

Klik hier voor de actuele stand van zaken.

18Rondvraag
19Sluiting

Vergaderbundel commissie Grondgebied 3 december 2015


Voor de commissie is het volgende informatieve stuk aangeboden:
aAddendum samenwerkingsovereenkomst plan de Liesen in Holten


Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous