Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 30 juni 2016 (19:30)

Datum: 30-06-2016 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 30 juni 2016 (19:30)

Datum: 30-06-2016
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: W.J.C. Knopper
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 19 mei 2016
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Raadsvoorstel vaststellen Duurzaamheidsvisie 2016-2019 (Aanstoot)

Toelichting griffier:

De commissie wordt advies gevraagd over het raadsvoorstel de Duurzaamheidsvisie 2016-2019 bestaande uit de delen I (Visiethema’s) en II (Milieuthema’s) vast te stellen. In deze nieuwe Duurzaamheidsvisie geeft de gemeente Rijssen-Holten zijn visie op het gebied van duurzaamheid en milieu weer voor de periode 2016-2019 met een doorkijk voor de periode daarna.

In de commissie grondgebied van 14 januari 2016 is de onderhavige duurzaamheidsvisie opiniërend behandeld. Naar aanleiding van deze behandeling is het voorstel de ontwerpvisie op een aantal punten aan te passen. In de bijgevoegde bijlage “Commissie grondgebied Duurzaamheidsvisie d.d. 14-1-2016” is aangeven op welke punten de visie is aangepast.

7Raadsvoorstel Vernieuwing en uitbreiding fietsstallingen NS- en busstation Rijssen (Aanstoot)

Toelichting griffier:

De commissie wordt advies gevraagd over het raadsvoorstel:

 1. In te stemmen met het ontwerp voor de vernieuwing van de fietsstallingen bij het NS- en busstation in Rijssen zoals weergegeven op bijgevoegde tekening en onderbouwd in de nota "planbeschrijving/beoordeling alternatieven kwantitatieve en kwalitatieve upgrading fietsstallingen nabij NS- en busstation in Rijssen";
 2. Een krediet van €650.000,00 beschikbaar te stellen, via begrotingswijziging 23, voor de uitvoering van de plannen.
8Raadsvoorstel vaststelling nieuwe gemeentelijke regelgeving voor kabels en leidingen (Aanstoot)

Toelichting griffier:

De commissie wordt advies gevraagd over het raadsvoorstel:

 1. De Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur gemeente RijssenHolten 2016 vast te stellen;
 2. De Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente RijssenHolten 2010 in te trekken.

De bestaande regelgeving in onze gemeente met betrekking tot kabels en leidingen ligt vast in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren gemeente Rijssen-Holten 2010 (AVOI 2010). Daarnaast heeft de gemeente in het verleden privaatrechtelijke overeenkomsten gesloten met (rechtsvoorgangers van) Enexis, Vitens en Gasunie, waarin afspraken over kabels en leidingen zijn vastgelegd. Het verdient de voorkeur om de verhouding met alle netbeheerders, die kabels en leidingen in de gemeente Rijssen-Holten hebben, uitsluitend publiekrechtelijk te gaan regelen. Hiertoe is begin 2015 in samenwerking met 12 Twentse gemeenten een traject ingezet. Om beëindiging van de privaatrechtelijke overeenkomsten mogelijk te maken zal eerst de gemeentelijke regelgeving op gebied van kabels en leidingen uitgebreid en geactualiseerd moeten worden. In samenwerking met de deelnemende Twentse gemeenten is de voorliggende nieuwe regelgeving opgesteld, die uniform in de betreffende Twentse gemeenten ter vaststelling wordt aangeboden. Zodra de nieuwe regelgeving in werking is getreden kan de volgende stap worden genomen: de formele opzegging van de privaatrechtelijke overeenkomsten met Enexis, Vitens en Gasunie door het college.

9Raadsvoorstel tot voornemen afwijkende vaststelling ontwerp Wegenlegger naar aanleiding van ingediende zienswijzen (Aanstoot)

Toelichting griffier:

Bij besluit van 30 maart 2016 heeft het college de ontwerp Wegenlegger 2016 opgesteld. De ontwerp Wegenlegger heeft vanaf 13 april tot en met 24 mei 2016 voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende de termijn van ter inzage legging zijn zes zienswijzen ingekomen. Er is een zienswijzennota opgesteld.

De commissie wordt advies gevraagd over het raadsvoorstel om het voornemen uit te spreken de ontwerp Wegenlegger afwijkend vast te stellen door opneming in de Wegenlegger van het fietspad tussen Schoneveldsdijk en gemeentegrens met Wierden en het Molenpad in Holten.

Het vaststellen van de Wegenlegger is voorbehouden aan de gemeenteraad. Wanneer bij de vaststelling afgeweken wordt van de opgestelde ontwerp Wegenlegger, moet eerst de inspraakprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Awb worden gevolgd. Na die hernieuwde inspraakprocedure kan uw raad een definitief besluit nemen tot vaststelling van de Wegenlegger.

10Raadsvoorstel vaststellen bestemmingplan 'Bedrijventerrrein Rijssen, herontwikkeling Molendijk Noord (Cornelissen)

In overleg met de voorzitter is het agendapunt ingetrokken door het college. De portefeuillehouder geeft een toelichting tijdens de vergadering.

11Raadsvoorstel Vaststellen ontwerp bestemmingplan Buitengebied Holten, Landuwerweg (Cornelissen)

Klik  hier voor het bestemmingsplan

Toelichting griffier:

De commissie wordt advies gevraagd over het raadsvoorstel het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Holten. Landuwerweg', overeenkomstig artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening ongewijzigd vast te stellen; de zienswijze zoals verwoord in de zienswijzennota ongegrond te verklaren en geen exploitatieplan ex artikel 6.1 Wro vast te stellen. 

12Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Kern Rijssen-Esstraat 36-38' (Cornelissen)

Klik hier voor het bestemmingsplan 

Toelichting griffier:

De commissie wordt advies gevraagd over het raadsvoorstel het ontwerpbestemmingsplan "Kern Rijssen, Esstraat 36-38", overeenkomstig artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening ongewijzigd vast te stellen; de zienswijze zoals verwoord in de zienswijzennota ongegrond te verklaren en  geen exploitatieplan ex artikel 6.1 Wro vast te stellen.

13Bestemmingsplan woningbouw Essensteeg Dijkerhoek (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:

De opinie van de commissie wordt gevraagd over het besluit  van het college de procedure voor een bestemmingsplan te starten voor de realisatie van maximaal 10 woningen aan de zuidkant van de Essensteeg in Dijkerhoek, als de haalbaarheid is aangetoond.

14Herontwikkeling Rozengaarde 79 in Rijssen (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:

De opinie van de commissie wordt gevraagd over het besluit van het college:

 1. In principe medewerking te verlenen aan de wijziging van de bestemming van de Rozengaarde 79 in Rijssen
 2. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek om een horeca 2 aanduiding
 3. Hiertoe de procedure om het bestemmingsplan te herzien op te starten of een andere passende procedure als de haalbaarheid van het plan is aangetoond
 4. Afspraken die samenhangen met de ontwikkeling vast te leggen in een anterieure overeenkomst 
15Woonvisie en Nota Woningbouw (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:

De opinie van de commissie wordt gevraagd over de collegebesluiten:  

 1. De Woonvisie en de Nota Woningbouw 2016 t/m 2020 vast te stellen
 2. Om vooruitlopend op de definitieve vaststelling door de raad van de Woonvisie en de Nota Woningbouw de Nota Woningbouw 2016 t/m 2020 te hanteren als toets document voor het behandelen van principe verzoeken voor woningbouwplannen.
 3. In te stemmen dat samen met de woningbouwcorporaties in 2016 een woononderzoek wordt gedaan.
 4. Bij positief advies van de commissie voorafgaand aan de vaststelling door de raad de Woonvisie en de Nota Woningbouw 2016 t/m 2020 ter inzage te leggen.

 

16Ontwerpstructuurvisie appartementen Holten (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:

De opinie van de commissie wordt gevraagd over de ontwerpstructuurvisie appartementen Holten.

In 2015 heeft een gemeentelijk behoefteonderzoek onder belanghebbenden plaatsgehad over de behoefte aan appartementen in Holten. Eén van de conclusies die in deze nota naar voren komt is dat de wens naar koopappartementen in Holten niet wordt ingevuld. Om de behoefte te kunnen invullen is een visie nodig op locatiekeuzes voor appartementen; een Structuurvisie appartementen Holten. Deze visie wordt na bespreking in de commissie als ontwerpbeleid ter inzage gelegd (6 weken), waarna deze als nieuw ruimtelijk beleid/toetsingskader door de gemeenteraad kan worden vastgesteld.

17Stand van zaken project verkoop groenstroken (ovv CDA; Aanstoot)

Brief van college van B&W inzake verkoop groenstroken
18Actiepuntenlijst

Er zijn geen openstaande actiepunten.

19Rondvraag
20Sluiting

Vergaderbundel commissie Grondgebied 30 juni 2016


Voor de commissie is het volgende informatieve stuk aangeboden:
aGebiedsvisie Stokmansveldweg; definitief besluit over ontwikkellocatie 12
bVorming woningmarktregio Oost Nederland

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous