Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 30 november 2017 (19:30 uur)

Datum: 30-11-2017 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 30 november 2017 (19:30 uur)

Datum: 30-11-2017
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 7 september 2017
5Verslag van de besloten vergadering van 30 oktober 2017

Toelichting griffier:
Vaststelling van dit verslag kan plaatsvinden in een openbare vergadering. Indien de commissie inhoudelijk over het verslag wil spreken, zal aansluitend een besloten vergadering plaatsvinden.

6Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
7Voortgang invoering Omgevingswet
8Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Buitengebied Holten, Brandgangen de Borkeld' (Aanstoot)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld:

 1. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Holten, Brandgangen de Borkeld’, overeenkomstig artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, gewijzigd vast te stellen naar aanleiding van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen, overeenkomstig de bij dit plan behorende verbeelding, regels en toelichting conform NL.IMRO.1742.BPB2013001-0401;
 2. De reactie op de ingediende zienswijzen vast te stellen conform bijgevoegde zienswijzennota;
 3. Geen exploitatieplan overeenkomstig artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Klik op de link om het bestemmingsplan in te zien.

9Raadsvoorstel vaststellen lijst verklaring van geen bezwaar (Cornelissen)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld:

 1. De 'Lijst met categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen (vvgb) is vereist' vast te stellen.
 2. De lijst vastgesteld op 27 januari 2011 in te trekken.
 3. Als overgangsrecht te hanteren dat aanvragen die zijn ingediend voor vaststelling van de nieuwe lijst worden getoetst aan de oude lijst.
10Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Wonen Holten, Schoolstraat 6-8 (Cornelissen)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld:

 1. In te stemmen met een planologisch-juridische regeling voor de functiewijziging Maatschappelijk naar Wonen voor Schoolstraat 6-8 in Holten.
 2. Hiertoe het ontwerpbestemmingsplan 'Wonen Holten, Schoolstraat 6-8' als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.1742.BPHW2017005-0301 langs elektronische weg en in analoge vorm, ongewijzigd vast te stellen.
 3. Geen exploitatieplan overeenkomstig artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Klik op de link om het bestemmingsplan in te zien.

11Raadsvoorstel ongewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Rijssen-Holten, Espelodijk 15 en Borkeld 18' (Cornelissen)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld:

 1. het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Rijssen-Holten, rood voor rood, Borkeld 18 en Espelodijk 15'overeenkomstig artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening ongewijzigd vast te stellen;
 2. het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Rijssen-Holten, rood voor rood, Borkeld 18 en Espelodijk 15, als vervat in de bestandenset NLIMRO.1742 BPB2017004.0301, langs elektronische weg en in analoge vorm ongewijzigd vast te stellen;
 3. geen exploitatieplan ex artikel 6.1 Wro vast te stellen

Klik op de link om het bestemmingsplan in te zien.

12Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen ontwerpbestemming 'Buitengebied Rijssen, skeelerbaan' (Cornelissen)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld:

 1. het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Rijssen, Skeelerbaan' , overeenkomstig artikel 3.1. Wet ruimtelijke ordening gewijzigd vast te stellen
 2. het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Rijssen, skeelerbaan', als vervat in de bestandenset NL.IMRO.BPB2017004-0301, langs elektronische weg als in analoge vorm gewijzigd vast te stellen;
 3. de ambtelijke wijziging zoals verwoord in de nota ambtelijke wijzigingen vast te stellen;
 4. geen exploitatieplan ex artikel 6.1 Wro vast te stellen.

13Principeverzoek uitbreiding bedrijventerrein Keizersweg Zuid in Holten (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:
De opinie van de commissie wordt gevraagd over het principeverzoek van Transportgroep A. Muller. De opinie wordt in het bijzonder gevraagd of (t.z.t. de raad) de functie van de betreffende gronden wil wijzigingen van 'sport' naar 'bedrijventerrein'.


Overige bijlagen
14Beleidsnota's zonering bouwhoogtes bedrijventerrein Rijssen en Holten (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:
De opinie van de commissie wordt gevraagd over de voorliggende concept-visies en de gekozen voorkeursvarianten, alvorens deze vrij te geven voor inspraak.


Overige bijlagen
15Het realiseren van 3 levensloopbestendige woningen op de locatie Pots in Holten (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:
De opinie van de commissie wordt gevraagd over het realiseren van 3 levensloopbestendige woningen op de locatie Pots aan de Larenseweg 29 in Holten.


Overige bijlagen
16Verplaatsen bouwrecht Witmoesdijk 33 in Rijssen (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:
De opinie van de commissie wordt gevraagd over het verzoek om aan de Witmoesdijk 33 en 33A het bouwblok te verschuiven en over het bouwen van een woning van 300m2 met 300m2 bijgebouwen.


Overige bijlagen
17Bouwblok aan de Schapendijk 4 in Holten vergroten naar 2,5 hectare (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:
De opinie van de commissie wordt gevraagd over het al dan niet wijzigen van het bestemmingsplan om aan de Schapendijk 4 in Holten het bouwblok te vergroten naar 2,5 ha.


Overige bijlagen
18Evaluatie kapverordening/kappen bomen Parkstede (o.v.v. D66)

Toelichting griffier:
Op verzoek van de fractie van D66 is dit onderwerp geagendeerd. De motivering is bijgevoegd. (Zie voorts ook de informatieve stukken bij de agenda.)

Bijlagen:
Motivatie D66
19Actiepuntenlijst

Klik op de link voor de actuele stand van zaken.

20Rondvraag
21Sluiting
Klik op de link om de webcast (uitzending in beeld en geluid) te volgen Voor de commissie zijn de volgende informatie stukken aangeboden:
aDoorvoeren parkeer- en verkeersbeperkende maatregelen Smidsbelt Holten
bProgrammaplan Omgevingswet
cEvaluatie kapbeleid 2012-2017Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous