Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 4 december 2014

Datum: 04-12-2014 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 4 december 2014

Datum: 04-12-2014
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
Informatie over spreekrecht in de commissie
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 9 oktober 2014
5Raadsvoorstel gedeeltelijk vaststellen bestemmingsplan Beumersteeg 1 en Maneschijnsweg ongenummerd (Cornelissen)
Bij de commissie-agenda van 11 september 2014 is de commissie geïnformeerd over de tweede terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan. Deze tweede terinzagelegging is afgerond en de ingediende zienswijzen zijn van een collegereactie voorzien. Het college stelt nu voor over te gaan tot vaststelling van het bestemmingsplan.
6Kredietaanvraag voor de verbindingsroute Kalfstermansweide-Dorpsstraat (Aanstoot)
Twee jaar geleden heeft de raad ingestemd met een verbindingsweg tussen de Industriestraat en de Kalfstermansweide. Vorige jaar december heeft de commissie een principeverzoek van de supermarkt behandeld en aangehouden om de mogelijkheden voor alternatieve laad- en losvoorzieningen te onderzoeken. Het college heeft de verschillende varianten in kaart gebracht en is tot de conclusie gekomen dat een verbindingsweg tussen de Dorpsstraat en de Kalfstermansweide een beter alternatief is dan de verbindingsweg Industriestraat - Kalfstermansweide en dat met dit alternatief laden en lossen van de supermarkt niet in de Dorpsstraat hoeft plaats te vinden. Het college verzoekt de raad middelen beschikbaar te stellen om deze alternatieve verbindingsroute te realiseren.
7Kredietaanvraag voor het aanpassen van fietskruispunten in de wijk Veeneslagen (Aanstoot)
Eén van de actiepunten van de Fietsvisie betreft de veiligheid van de fietspaden in de wijk Veeneslagen. Vooral vanwege de nieuwbouw van de Julianaschool is het aantal klachten toegenomen. Als de commissie positief adviseert over deze kredietaanvraag dan wil het college proberen de maatregelen voor de kerstdagen uit te voeren.
8Bouw van 20 appartementen locatie Otje van Potje (opiniërend; Cornelissen)
Nu er een knelpuntenpot is opgenomen in de Woonvisie en het beleid m.b.t. inbreidingslocaties door de raad is vastgesteld, is het college voornemens medewerking te verlenen aan dit principeverzoek. De commissie wordt om opinie gevraagd of de ontwikkeling niet bij voorbaat wordt uitgesloten en of de procedures kunnen worden gestart waarin vervolgens een brede belangenafweging kan plaatsvinden.
9Actiepuntenlijst
10Rondvraag
11Sluiting
Vergaderbundel voor de commissie Grondgebied


Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
a financieel jaarverslag Veeneslagen West 2013
bfinancieel jaarverslag 2013 plan de Liesen
cwijzigen van de bestemming Helhuizerweg 1 in Holten
dbesluitvorming PHS-GON
eontwerpbestemmingsplan Buitengebied Rijssen, Elsmaten 3

Verslag

Er zijn nog geen verslagen voor deze vergadering.

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous