Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 6 april 2017 (19:30)

Datum: 06-04-2017 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 6 april 2017 (19:30)

Datum: 06-04-2017
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 16 maart 2017
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Voortgang invoering Omgevingswet
7Raadsvoorstel vaststellen uitgangspunten grondbeleid 2017 e.v. (Tijhof)

Toelichting griffier:
Het college stelt de raad voor om de uitgangspunten voor het Grondbeleid 2017 vast te stellen. Dit vloeit voort uit de financiële verordening ex 212 Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

8Raadsvoorstel vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wonen Holten, Dorperdijk 5 en 7 (Cornelissen)

Klik op de link om het bestemmingsplan in te zien.

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld het ontwerpbestemmingsplan "Wonen Holten, Dorperdijk 5 en 7" ongewijzigd vast te stellen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. 

9Raadsvoorstel vaststellen Wegenlegger 2016 (Aanstoot)

Toelichting griffier:
Na het voorgenomen besluit van de raad van 22 december 2016 tot gewijzigde vaststelling van de Wegenlegger, heeft deze ter inzage gelegen. In deze periode zijn zienswijzes ingediend. De zienswijzes zijn voor het college geen aanleiding om de wegenlegger te wijzigen, zodat uw raad wordt voorgesteld deze nu vast te stellen.

10Raadsvoorstel beschikbaar stellen krediet voor woonrijpmaken Opbroek (Cornelissen)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld om een krediet van € 440.000,- beschikbaar te stellen voor het woonrijpmaken van deelfase 1C en 2A.

11Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Parkstede (Cornelissen)

Klik op de link om het bestemmingsplan in te zien.

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld om het ontwerpbestemmingsplan Wonen Rijssen, Parkstede" gewijzigd vast te stellen. De aanvankelijk ingediende zienswijzen zijn naderhand weer ingetrokken.

12Raadsvoorstel vaststellen Woonvisie 2017 t/m 2021 (Cornelissen)

Toelichting griffier:
Het college stelt uw raad voor om de woonvisie 2017-2021 vast te stellen.

13Wijzigen bestemming voormalige Bosschool (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier: De opinie van de commissie wordt gevraagd over de intentie van het college om om medewerking te verlenen aan de wijziging van de bestemming "maatschappelijk" naar "wonen" van de voormalige Bosschool in Holten.

14Actiepuntenlijst

Klik op de link voor de actuele stand van zaken.

15Rondvraag
16Sluiting

Voor de commissie is het volgende informatieve stuk aangeboden:
a.Vaststellen Inspraaknota en start bestemmingsplanprocedure De Borkeld

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous