Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 8 december 2016 (19.30)

Datum: 08-12-2016 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 8 december 2016 (19.30)

Datum: 08-12-2016
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 6 oktober 2016
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Concept omgevingsplan buitengebied Rijssen-Holten (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:

De raad heeft in 2014 een nota van uitgangspunten opgesteld die als grondslag dient voor het nieuwe bestemmingsplan. Vooruitlopend op de Omgevingswet mogen gemeenten door middel van pilots experimenteren. Het voorliggende bestemmingsplan is hiervoor aangemeld als het omgevingsplan buitengebied Rijssen-Holten. Het concept-plan ligt inmiddels ter inzage en de commissie wordt gevraagd deze opiniërend te bespreken.

7Raadsvoorstel tot voornemen afwijkende vaststelling ontwerp Wegenlegger (Aanstoot)

Toelichting griffier

Het voorstel tot voornemen afwijkende vaststelling van de Wegenlegger is eerder geagendeerd geweest in de raadsvergadering van 14 juli 2016. Het voorstel is toen aangehouden met het verzoek aan het college een juridische toets uit te voeren, mede gezien de inbreng van insprekers over de situatie aan het Eikenpad. Na een veldbezoek bleken de eigenaren niet op een lijn te zitten. Het college stelt nu voor om niet af te wijken van de meerderheid van de omwonenden.

Het vaststellen van de Wegenlegger is voorbehouden aan de gemeenteraad. Wanneer bij de vaststelling afgeweken wordt van het opgestelde ontwerp Wegenlegger, moet eerste de inspraakprocedure opnieuw plaatsvinden. Na deze hernieuwde inspraakprocedure kan uw raad een definitief besluit nemen tot vaststelling van de Wegenlegger.

8Raadsvoorstel vaststellen bestemmingplan 'Bedrijventerrrein Rijssen, herontwikkeling Molendijk Noord' (Cornelissen)

Klik op de link om het bestemmingsplan in te zien.

Toelichting griffier:

Voorgesteld wordt om het ontwerpbestemmingsplan 'Bedrijventerrein Rijssen, herontwikkeling Molendijk Noord', ongewijzigd vast te stellen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

9Raadsvoorstel voorbereidingskrediet Het Opbroek fase 2 (Cornelissen)

Toelichting griffier:

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de 30e wijziging op de begroting van 2016 ten behoeve van een voorbereidingskrediet van € 145.500,- voor Opbroek fase 2 

10Raadsvoorstel vaststellen ontwerpbestemmingsplan 'Wonen Rijssen, Enterstraat 124' (Cornelissen)

Klik op de link om het ontwerpbestemmingsplan in te zien

Toelichting griffier:

Voorgesteld wordt in te stemmen met het ongewijzigd vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan "Wonen Rijssen, Enterstraat 124". Tijdens de ter inzagelegging zijn geen zienswijzen ingediend.

11Uitbreiding camping De Holterberg te Holten (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:

In 2011/2012 is een verzoek ontvangen om de naast gelegen percelen van de ‘Camping de Holterberg’ te Holten te bestemmen als ‘recreatie-verblijfsrecreatie’. Het college en de commissie grondgebied waren in 2012 positief. In oktober 2016 hebben de initiatiefnemers gemeld dat er een visie ontwikkeld is voor de camping en dat zij graag de bestemmingsplanherziening willen vervolgen. Voorgesteld wordt de intentie van het college om in principe medewerking te verlenen, opiniërend te bespreken.

12Wijzigen bestemming aan de Lageweg en de Eg te Holten (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:

Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan het verzoek tot uitruilen van de gronden om de kavels aan de Lageweg aan de achterzijde te mogen vergroten. Ter compensatie hiervan stelt de initiatiefnemer voor om de gronden van dat bedrijf aan de Eg tot groen te bestemmen. Beide voorstellen passen niet in het vigerende bestemmingsplan. De commissie wordt gevraagd dit initiatief opiniërend te bespreken.

13Het bouwen van twee vrijstaande woningen op de locatie Larenseweg 60-62 te Holten (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:

Op 5 oktober 2016 is een verzoek binnengekomen met de vraag of het mogelijk is om twee vrijstaande woningen te bouwen op het perceel Larenseweg 60/62 te Holten. Het plan past niet binnen de vastgestelde beleidskaders, maar wordt wel wenselijk geacht. Aan de commissie wordt gevraagd dit initiatief opiniërend te bespreken. 

14Actiepuntenlijst

Klik op de link voor de actuele stand van zaken van de actiepuntenlijst.

15Rondvraag
16Sluiting

Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
aAfronding bodemverontreiniging Haarstraat t.h.v. nr. 140 te Rijssen
bHet wijzigen van het bouwblok(ken) aan de Oosterveldweg en de Vonderschottenweg in Holten
cHerinrichten Europaplein en dichten lekkages aan het dek van de parkeergarage
dOntwerpbestemmingsplan Veegplan Wonen Rijssen

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous