Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 8 mei 2014 (19:30 uur)

Datum: 08-05-2014 Tijd: 19:30 uur Zaal: raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 8 mei 2014 (19:30 uur)

Datum: 08-05-2014
Tijd: 19:30 uur
Zaal: raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4.Verslag van de vergadering van 10 april 2014
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Raadsvoorstel vaststellen fietsvisie Rijssen-Holten 2013-2020
Op 3 december 2013 heeft de commissie Grondgebied de fietsvisie opiniërend behandeld. Daarna heeft de visie ter inzage gelegen, dit heeft geen inspraakreacties opgeleverd. De visie wordt nu via de commissie ter vaststelling aangeboden aan de raad.
7Raadsvoorstel voorkeursrecht Het Opbroek
Door een voorkeursrecht te vestigen op een gebied krijgt de gemeente een voorkeurspositie als er in het gebied vrijwillig grond te koop wordt aangeboden. Het college heeft in maart een voorkeursrecht gevestigd in Het Opbroek en stelt de raad voor dit besluit te bestendigen. Het voorkeursrecht geldt dan gedurende 10 jaar.
8Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Wonen Rijssen, woningbouw Klimopterrein'
Om de bouw van 5 woningen mogelijk te maken op het 'Klimopterrein' in Rijssen stelt het college voor een bestemmingsplan vast te stellen. Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen op ingediend. Ambtshalve worden nog enkele wijzigingen op het plan voorgesteld. Na commissiebehandeling vindt besluitvorming plaats in de raad.
9Actiepuntenlijst commissie Grondgebied
10Rondvraag
11Sluiting


De volgende informatieve stukken zijn aangeboden:
aPrincipeverzoek kringloopbedrijf Spoelerstraat 7 Rijssen
bPleinenstudie Centrum Rijssen

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous