Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 8 september 2016

Datum: 08-09-2016 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 8 september 2016

Datum: 08-09-2016
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: P Knopper
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 30 juni 2016
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Het bouwen van een groepsaccommodatie aan de Enterveenweg 10 in Rijssen (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:

Het college heeft besloten:

  1. in principe medewerking te verlenen aan het bouwen van een nieuwe groepsaccommodatie van maximaal 300 m2 aan de overzijde van de weg bij de huidige accommodatie aan de Enterveenweg 10 in Rijssen sectie I nummer 129;
  2.  in principe medewerking te verlenen aan het wijzigen van het gebruik van de bestaande groepsaccommodatie naar 'speelhal'

Het besluit  wordt opiniërend voorgelegd aan de commissie grondgebied.

7Raadsvoorstel vaststellen Afvalstoffenverordening 2016 (Aanstoot)

Toelichting griffier:

De gemeentelijke regelgeving met betrekking tot de inzameling van afvalstoffen is vastgelegd in de Afvalstoffenverordening welke door de raad wordt vastgesteld. De huidige verordening dateert van 2005. Door de VNG is eind 2015 een nieuwe modelverordening ter beschikking gesteld. Daarin zijn de actuele wettelijke kaders en jurisprudentie verwerkt. De vast te stellen Afvalstoffenverordening 2016 is opgesteld op basis van de meest recente modelverordening.

In december 2015 is door de raad besloten tot het invoeren van een container voor PMD en enkele aanvullende maatregelen. Onder andere de inzamelfrequentie van PMD en Restafval wordt aangepast. De inzamelfrequentie is vastgelegd in de verordening. De besluiten van december 2015 zijn in de Afvalstoffenverordening 2016 opgenomen en verwerkt.

De concept verordening heeft vanaf 1 juni 2016 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Hierop zijn geen reacties binnengekomen.

Dit voorstel sluit aan op de besluitvorming met betrekking tot de Afvalinzameling 2017. De ingangsdatum van de nieuwe verordening is op 1 oktober 2016 gezet. Pas daarna kan de inzameling daadwerkelijk aangepast worden. De bedoeling is om eind november te starten met de aangepaste inzameling.

In de verordening is de basis voor de afvalinzameling vastgelegd. Dit betreft vooral de hoofdlijnen en kaders, zoals de inzamelfrequentie van de huis aan huis inzameling. Veel praktische uitvoeringszaken zijn in de Afvalstoffenverordening 2016 gedelegeerd aan het college van B&W. Het Uitvoeringsbesluit wordt door B&W vastgesteld en bevat nadere regels over onder andere de volgende onderdelen: Inzamelfrequentie van Restafval en PMD minimaal 1 keer per 4 weken. Inzamelfrequentie van GFT minimaal 1 keer per 2 weken. Dagen en tijden waarop afval mag worden aangeboden. Regels voor het aanbieden van containers. Aanwijzen inzamelmiddelen en inzameldiensten. Regels voor overige afzonderlijk in te zamelen afvalstoffen.

De commissie Grondgebied wordt advies gevraagd over het raadsvoorstel de Afvalverordening 2016 vast te stellen.

8Het wijzigen van de bestemming op het perceel Postweg 128 in Holten (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:

Het college heeft besloten

  1. in principe medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bestemming agrarisch-bedrijf naar wonenvab , met de aanduiding bedrijf, klussenbedrijf toegestaan;
  2. geen medewerking te verlenen aan het wijzigen van de inwoonsituatie naar 2 reguliere woningen

Het besluit wordt opiniërend voorgelegd aan de commissie grondgebied.

9Principeverzoek bouw 6 appartementen Oranjestraat 137-139, Rijssen (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:

Het college heeft besloten:

  1. In principe in te stemmen met de bouw van 6 appartementen aan de Oranjestraat 137-139 in Rijssen (Kad. Nr. Rijssen F1285 en F1284).
  2. Hiervoor een bestemmingsplan in procedure te brengen, op het moment dat de planologische haalbaarheid is aangetoond.

Het besluit wordt opiniërend voorgelegd aan de commissie grondgebied.

10Gebiedsvisie Stokmansveldweg; definitief besluit over ontwikkellocatie 12 (o.v.v. het CDA; Cornelissen)

Toelichting griffier:

Op 10 maart j.l. heeft in de raadscommissie Grondgebied een uitvoerige discussie plaatsgevonden over de wijze waarop uitleg moet worden gegeven aan het door de Raad aangenomen amendement Stokmansveldweg. De discussie ging over de vraag of het amendement in ruime zin dan wel in enge zin moet worden uitgelegd. De uitkomst van deze discussie was sterk verdeeld en het college heeft op 24 mei jl. op basis hiervan de conclusie getrokken dat er geen breed draagvlak is om het plan zoals ingediend verder uit te werken. Op basis van dit standpunt moet het initiatief daarom getoetst worden aan het vigerende bestemmingsplan en gebiedsvisie Stokmansveldweg, waarbij het amendement in enge zin moet worden gelezen.

Hoewel de CDA-fractie  de discussie in de commissie niet wil overdoen en het college besluit onderschrijft vindt de fractie wel dat uit oogpunt van een zorgvuldig proces en gezien de betrokken belangen het collegebesluit in de commissie Grondgebied besproken moet worden. Vandaar het verzoek het collegebesluit van 24 mei 2016 voor de eerstvolgende commissievergadering te agenderen.

11Actiepuntenlijst
12Rondvraag
13Sluiting
Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
aIngekomen brief

Toelichting griffier:

Betreft opmerkingen en vragen over de informatievoorziening t.b.v. de realisatie 2e Fase Opbroek. De portefeuillehouder heeft met briefschrijver inmiddels een afspraak gemaakt om e.e.a. nader toe te lichten. 

bJaarstukken 2015 samenwerkingsverband De Liesen
cNotitie 'Een toekomst voor de Beukenlaan'

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous