Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie MDV 10 oktober 2016 (20.30)

Datum: 10-10-2016 Tijd: 20:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie MDV 10 oktober 2016 (20.30)

Datum: 10-10-2016
Tijd: 20:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: dr. E.G. Bosma
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de commissie MDV van 5 september 2016
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Verantwoording drugspreventieplan Rijssen-Holten 2015; o.v.v. D66 (Tijhof)

Toelichting griffier:

Het drugspreventieplan is het afgelopen jaar een aantal keren besproken/aan de orde geweest. Bij de commissievergadering van 5 september zijn de stukken informatief meegezonden. Op verzoek van D66-fractie zijn de stukken  geagendeerd voor de commissie.

7Raadsvoorstel benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Waerdenborch (Tijhof)

Toelichting griffier:

Dit voorstel wordt ter besluitvorming voorgelegd omdat de gemeente de externe toezichthouder van de openbare scholengemeenschap De Waerdenborch is. Volgens de statuten worden de leden van de raad van toezicht benoemd door de gemeenteraad.

8Voortgang Huishoudelijke Ondersteuning Wmo (verkennende bespreking; Beens)

Toelichting griffier:

Op 18 mei jl. heeft de Centrale Raad van Beroep 4 uitspraken gedaan over de maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning. De uitspraken hebben gevolgen voor het uitvoeringsbeleid Huishoudelijke Ondersteuning Wmo van onze gemeente. Het college heeft hierover een besluit genomen, maar wil graag weten of ook de raad dit de juiste richting vindt. 

9Actiepuntenlijst

Klik op de link voor de actuele stand van zaken.

10Rondvraag
11Sluiting

Het spreekrecht is niet van toepassing op agendapunt 7

Vergaderbundel commissie MDV 10 oktober 2016Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
aBestuursvoorstel nadere uitwerkingen pilot leerlingenvervoer
bWerkloosheid, uitkeringen en re-integratie 1e helft 2016
cUitbreiding Brekeldschool
dCliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd over 2015
eRegionaal Plan Onderwijsvoorzieningen VO 2017-2022
fVoortgang concernplan 2016 en voortgang moties

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous