Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie MDV 13 maart 2017 (20.00 uur)

Datum: 13-03-2017 Tijd: 20:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie MDV 13 maart 2017 (20.00 uur)

Datum: 13-03-2017
Tijd: 20:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: dr. E.G. Bosma
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 13 februari 2017
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Raadsvoorstel vaststellen Integratienota Blijven=Meedoen in Rijssen-Holten 2017-2019 (Cornelissen)

Toelichting griffier:
Het college stelt de raad voor de Integratienota "Blijven = Meedoen"vast te stellen. 

7Raadsvoorstel beschikbaar stellen krediet duurzaamheidslening Haarschool Holten (Beens)

Toelichting griffier: 
Na de vaststelling van de gewijzigde verordening Materiële en Financiële gelijkstelling onderwijs heeft Stichting ROOS voor de Haarschool in Holten een duurzaamheidslening aangevraagd tot een bedrag van € 134.000,-. Het college stelt uw raad voor om dit krediet beschikbaar te stellen. 

8Raadsvoorstel beschikbaar stellen voorbereidingskrediet nieuwbouw zwembad (Cornelissen)

Toelichting griffier:
Het college stelt u voor om in te stemmen met de conclusies en aanbevelingen uit de inspiratiesessies over de nieuwbouw van het zwembad (met eventueel een sporthal) en de projectgroep nieuwbouw zwembad De Koerbelt opdracht te verstrekken een 3-tal varianten uit te werken (variant A: een nieuw binnenbad, variant B: een nieuw binnen- en buitenbad en variant C: een nieuw binnen- en buitenbad met sporthal). Voorts stelt het college voor om hiervoor een voorbereidingskrediet van € 100.000,- beschikbaar te stellen.

9Huishoudelijke Ondersteuning 2018 (Beens)

Toelichting griffier:
Bij dit agendapunt zijn geen stukken beschikbaar. Het college heeft de intentie de commissie te informeren over de actuele stand van zaken met betrekking tot de huishoudelijke ondersteuning.

10Actiepuntenlijst

Klik hier voor de actuele stand van zaken.

11Rondvraag
12SluitingVergaderbundel commissie MDV 13 maart 2017


Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
aBegroting 2017 Stichting ROOS
bAsbestsanering schoolgebouwen
cConcernplan 2017

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous