Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie MDV 15 juni 2015

Datum: 15-06-2015 Tijd: 20:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie MDV 15 juni 2015

Datum: 15-06-2015
Tijd: 20:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: dr. E.G. Bosma
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland
Genodigden:

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 18 mei 2015
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Realisatie bezuinigingstaakstelling MW3047A, € 100.000 op sport (o.v.v. CU, D66 en LL)

In de commissievergadering van 18 mei 2015 is ingesproken op de realisatie van de bezuinigingstaakstelling op sport. Vanuit de commissie is verzocht dit collegebesluit te agenderen om verduidelijking te krijgen over het proces en de gemaakte keuzes.

7Raadsvoorstel benoeming lid raad van toezicht en begroting 2015 Stichting ROOS (Tijhof)

Op dit agendapunt is het spreekrecht niet van toepassing

8Sportvisie 2015-2018 (opiniërend; Cornelissen)

Het college legt de concept-sportvisie opiniërend voor zodat opinies en suggesties vanuit de commissie kunnen worden meegenomen voordat een definitief stuk wordt voorgelegd.

9Minimabeleid 2015 (Tijhof)

De raad heeft tijdens op 18 december 2014 het college verzocht om in overleg te gaan met de commissie MDV over de invulling van het minimabeleid. Dit collegevoorstel voorziet hierin. Het vaststellen van de verordening is een raadsbevoegdheid, een raadsvoorstel is daarom bijgevoegd. De commissie adviseert over dit raadsvoorstel aan de raad.


Raadsvoorstel Minimabeleid 2015
10Bijdrage voor onverwacht groot onderhoud Pelmolen (opiniërend; Beens)

Via het agendapunt begrotingswijziging stelt het college de raad budget voor een bijdrage aan het groot onderhoud van de Pelmolen beschikbaar te stellen. De commissie adviseert aan de raad over deze bijdrage.

11Presentatie over het Participatie Pact Rijssen-Holten

Als informatief stuk e staat onderaan deze agenda informatie over het Participatiepact. Tijdens de vergadering wordt hier een korte toelichting op gegeven. 

12Actiepuntenlijst
13Rondvraag
14Sluiting

Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
aBegroting 2015 Stichting Waerdenborch
bStand van zaken omvorming SOWECO
cJaarverslag Kinderopvang 2014
dHuishoudelijke Hulp Toelage
eParticipatie Pact Rijssen-Holten

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous