Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie MDV 16 januari 2017 (19:30)

Datum: 16-01-2017 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie MDV 16 januari 2017 (19:30)

Datum: 16-01-2017
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: dr. E.G. Bosma
Griffier: H. Leijendekker
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van de commissie MDV van 6 december 2016
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Amendement A4, Aanleg van een kunstgras voetbalveld in combinatie met een skeelerbaan (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:

Op 22 december 2016 heeft het college een brief aan de gemeenteraad gestuurd waarin het college u vraagt om uw opinie te geven over de uitvoering van een van de vier mogelijke oplossingsvarianten. 

7Raadsvoorstel Terugdraaien van bezuinigingen bij organisaties met scan “inzet organisaties voor decentralisatie en participatie" (Beens/Tijhof)

Toelichting griffier:

De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het (deels) terugdraaien van de bezuinigingstaakstelling voor ouderenondersteuning en het jeugd- en jongerenwerk. De financiële gevolgen worden verwerkt in de 8e begrotingswijziging 2017.

8Raadsvoorstel Wijziging verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs (Tijhof)

Toelichting griffier:

Voorgesteld wordt te besluiten tot wijziging van de verordening Materiële en Financiële gelijkstelling 2010 (door toevoeging van nieuwe bijlage H). Dit voorstel vloeit voort uit de opiniërende bespreking in de commissie MDV van 6 december 2016. 

9Raadsvoorstel Businessplan Maatschappelijke Onderneming (MO) en begroting 2017 SOWECO (Tijhof)

Toelichting griffier:

SOWECO heeft onlangs het businessplan voor de maatschappelijke onderneming (MO) gepresenteerd en de werkbegroting 2017 toegezonden. De raad wordt voorgesteld om:
- kennis te nemen van het businessplan met dien verstande dat de MO zo snel mogelijk verzelfstandigd wordt;
- niet in te stemmen met de begroting 2017, omdat de gemeente geen financieel risico wil lopen voor wat betreft de MO;
- het werkgeverschap voor nieuw beschut werken in principe neer te leggen bij de nieuw opgerichte BV, mits deze volledig verzelfstandigd wordt;
- in te stemmen met de concept-zienswijze.

10Actiepuntenlijst

Klik hier voor de actuele stand van zaken

11Rondvraag
12Sluiting

Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
aVaststelling regionale beleidsnotitie Social return on Investment (SROI)
bUitvoeringsplan pilot harmonisatie peuterspeelzalen 2017
cVaststelling onderwijshuisvestingsprogramma 2017

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous